ЗАПИСВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ за уч. 2019/2020 г.

от 7 до 11 октомври 2019 г.

Записването ще се извърши, както следва:

Г-жа Антоанета Ананиева, ІІ етаж, стая 236.

Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”:

Магистърски програми:

Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/ – 2 сем., задочно

Начална училищна педагогика /за завършили други специалности/ – 4 сем. задочно

Специалност “Социална педагогика”

Магистърски програми:

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители – задочно, платено

Г-жа Милка Белева, VI етаж, стая 603.

Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”:

Магистърски програми:

Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/ – 4 сем., задочно

Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност/ – 2 сем., задочно

Специалност „Музика“

Музикална педагогика – 2 сем., редовно

Специалност „Музикални и медийни технологии и тонрежисура“

Виртуални студийни технологии и тонрежисура – 3 сем. задочно

Специалност „Графичен дизайн“

Графичен дизайн

Специалност „Изобразително изкуство“

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления), редовно, платено

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство, 2 сем. редовно, платено

Г-жа Михаела Димитрова, ІІ етаж, стая 205.

Специалност “Специална педагогика”

Магистърски програми:

Специална педагогика /за завършили специална педагогика и други педагогически специалности/ – 3 сем., редовно,

Специална педагогика /за завършили други специалности/- 4 сем. задочно,

Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения – 3 сем., редовно,

Педагогика на зрително затруднените – 3 сем., задочно, платено

Специалност “Логопедия”

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието – 3 сем. редовно

Логопедия /за българи, завършили други специалности/, редовно и задочно обучение

Необходими документи за записване

1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

1.1. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.

1.2. Копие на дипломата за средно образование.

2. Документ за самоличност (лична карта).

3. Комплект документи за записване на новоприети студенти

4. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.

5. Документ за платена семестриална такса за обучение.

Срок за записване

от 7 до 10 октомври (вкл.) 2019 г.