Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 г.

Извършва се в периода от 07.07.2021 г. до 23.07.2021 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

Първо класиране Записване или потвърждаване06.07.2021 г.от 07.07.2021 г. до 09.07.2021 г. (вкл.)
Второ класиране Записване или потвърждаване13.07.2021 г.от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. (вкл.)
Трето класиране Записване20.07.2021 г.от 21.07.2021 г. до 23.07.2021 г. (вкл.)

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), записването на новоприетите студенти ще се извършва по ГРАФИК, който можете да видите ТУК

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително.

Закупува се единствено Студентска книжка от книжарниците на Университета в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, Стопански факултет и от щандовете на Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

До сградите на Университета ще се допускат САМО новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти със специални потребности.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома-оригинал и копие на диплома зазавършено средно образование.
При записване дипломата-оригинал се сверява и се връща на притежателя (респ. пълномощника)
2. Лична карта или изрично пълномощно.
3. Студентска книжка.
4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
5. Документ за платена по банков път семестриална такса за обучение. Размерът на семестриалните такси можете да видите ТУК .
6. Две снимки (за документ).
7. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение, не навършили 26 години)
8. Заявена електронна студентска карта:

Студентите заявяват издаване на задължителна електронна студентска карта в Картовата система на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – cards.uni-sofia.bg, като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.

Повече информация за видовете карти и цените им можете да видите ТУК .

Заявените карти се заплащат чрез банков превод по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ или чрез ePay/EasyPay.

При записването си студентите представят разпечатка от системата на заявената студентска карта.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ СТАВА ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО

Студентите, които не са приети на първо и второ класиране по първо желание, могат да продължат участието си в следващ етап на класиране като попълнят Декларация за участие в следващ етап от класирането и депозират диплома-оригинал за завършено средно образование при инспектор Студенти на факултета, в който са приети.
Дипломата-оригинал за завършено средно образование се връща веднага след като студентът се запише или се откаже от участие в класирането.
Кандидати, подали декларация за участие в следващ етап на класирането, които не са приети в по-горно желание на второ класиране, участват автоматично в третото класиране, запазвайки мястото си в специалността, в която са приети, без да е необходимо да попълват втора декларация за същата специалност.
Кандидати, подали декларация за участие в следващ етап на класирането, които са приети в по-горно желание (но не първо) на второ класиране, е необходимо да попълнят нова декларация и да депозират диплома-оригинал за средно образование за новата специалност, за да участват в третото класиране.
Кандидати, които не са приети в нито една специалност, автоматично участват в следващ етап на класирането.