Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Записването на кандидатите приети на Второ класиране (за места с платено обучение) ще се извърши от 09.10 до 13.10.2020 г. от 09 до 17 часа по график, който може да видите ТУК, в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома за предходно завършено висше образование (ОКС Бакалавър) (оригинал). При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
3. Лична карта
4. Студентска книжка (закупува се на място във Факултета)
5. Формуляр за записване на новоприети студенти.
6. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места с платено обучение ТУК
7. Договор за обучение срещу заплащане – 2 екземпляра
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.
9. Снимки за документи – 2 бр.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

Записването на кандидатите приети на Първо класиране (за места субсидирани от държавата) ще се извърши на 29.09.2020 г. от 10 до 16 часа в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Кабинет 201 – инспектор Антоанета Ананиева
За магистърски програми:
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

Кабинет 603 – инспектор Милка Белева
За магистърски програми:
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Музикална педагогика
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Кабинет 205 – инспектор Михаела Димитрова
За магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Лична карта или нотариално заверено пълномощно
3. Студентска книжка
4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
5. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места субсидирани от държавата ТУК
За места с платено обучение ТУК
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет