Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2021-2022 г.

Записването на кандидатите приети на Второ класиране (за места с платено обучение) ще се извърши от 09.10 до 13.10.2021 г. от 09 до 17 часа по график, който може да видите ТУК, в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома за предходно завършено висше образование (ОКС Бакалавър) (оригинал). При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
3. Лична карта
4. Студентска книжка (закупува се на място във Факултета)
5. Формуляр за записване на новоприети студенти.
6. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси места с платено обучение, можете да видите ТУК
7. Договор за обучение срещу заплащане – 2 екземпляра
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.
9. Снимки за документи – 2 бр.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

Записването на кандидатите приети на Първо класиране (за места субсидирани от държавата) ще се извърши на 28 и 29.09.2021 г. от 10 до 16 часа в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Кабинет 236 – инспектор Антоанета Ананиева
За магистърски програми:
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове – 2 и 3 семестъра
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства
Мениджмът на социално-педагогическите дейности
Педагогически съветник в училище

Кабинет 603 – инспектор Милка Белева
За магистърски програми:
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Монтесори педагогика в дигиталното общество
Музикална педагогика
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Кабинет 205 – инспектор Михаела Димитрова
За магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Лична карта или нотариално заверено пълномощно
3. Студентска книжка /закупува се от книжарницата на ФНОИ/
4. Формуляр за записване на новоприети студенти. /Попълнен предварително/
5. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места субсидирани от държавата ТУК
За места с платено обучение ТУК
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.
9. 1 бр. снимка за документи

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет