ЗАПОВЕД № 17 / 29.04.2022 г.

Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата,

О  Т  М  Е  Н  Я  М

Учебните занятия на 13.05.2022 г. (за целя ден) на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Заповедта да се сведе до знанието на преподавателите и студентите.

Д Е К А Н:                                                                                        

/ проф. дпн Милен Замфиров/