Класиране на бенефициентите в конкурсите по НП Млади учени и постдокторанти 2

Резултат от класирането на бенефициентите в конкурсите по НП
Млади учени и постдокторанти 2

На заседанието на АС, проведено на 28 септември 2022 г. са утвърдени решенията на Комисията за класиране на бенефициентите в конкурсите по НП
Млади учени и постдокторанти 2.

От постъпилите общо 8 предложения  4 са в категория Млади учени и 4 в категория постдокторанти.

По отношение на допустимостта единствено кандидатът ПД2 не отговаря на  посочените критерии. За останалите кандидати няма недопустими проектни предложения – с оценка под 50 т. или под 3 т. по отделните подкритерии съгласно Правилника на подкомисията за оценка на предложенията.

Получените средноаритметични точки на кандидатите са:

  • ПД1                                                   64
  • ПД3                                                   62
  • ПД4                                                   67
  • МУ1                                                  61
  • МУ2                                                   62
  • МУ3                                                   58
  • MУ4                                                   68

Класирането на бенефициентите е както следва:

Изследователи категория R1 – предложени за назначаване за период от 12 месеца са МУ1, МУ2, МУ3 и МУ4.

Изследователи категория R2 – предложени за назначаване за период от 12 месеца са ПД1, ПД3 и ПД4.