КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност  12 месеца  в следните две категории:

КатегорияМлади учени (МУ)Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образованиеПридобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2015 г.Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2019 г.
Заетост по трудов договор   от не по-малко от 6 месеца 4 ч. на ден4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ (докторанти, асистенти, главни асистенти)75
Брутно месечно възнаграждение, лв.335.00 лв.400.00 лв. + 885.66 лв. за периода за мобилност и консумативи
Обща сума за 1 кандидат4 020.00 лв.4 800.00 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030). Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 ноември 2025 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
  2. Декларация (по образец) (свали)
  3. Автобиография (по образец) (свали)
  4. Проектно предложение (по образец) (свали)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
  6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
  10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават в периода 05.07.2024 г. – 05.08.2024 г. включително по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg, като кандидатите получават потвърждение за получаването.

Етапи на конкурса:

Срок на кандидатстване до 05.08.2024 г.

Уведомяване на кандидатите: 2 седмици след утвърждаване от Академичния съвет.

Назначаване на одобрените кандидати: септември 2024 г.