НАЦИОНАЛЕН УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Развитие на нивото на медийна грамотност в България и възможностите на проекта „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност (EMCI)“ е темата на предстоящите национални уебинари, насрочени за 07.04.2021 и 14.04.2021.  Проявите са част от три-годишен международен проект с участието на България, Гърция, Кипър, Нидерландия, Португалия и Румъния, консултиран от Европейската асоциация за защита на интересите на потребителите (EAVI). Българската страна е представена от три факултета на СУ „Св. Климент Охридски“, а именно Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ) и Факултет  по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ).

Проектът, базиран на най-успешната практика в областта на медийната грамотност в Европа, нидерландската инициатива Media Coach, е фокусиран върху съставянето на обхватна обучителна програма, подготовката на над 100 квалифицирани обучители, способни да я прилагат в различни контексти и сред разнообразни целеви групи, и създаване на среда на устойчиво развитие за систематичното и възходящо развитие на медийната грамотност в страните участнички.

По време на уебинарите (с идентични програма и съдържание), с начало 10.00ч. работна група, съставена от българските представители в проекта, ще запознае подробно участниците с целите, организацията, изпълнението и резултатите на инициативата, като даде възможност за дискусия по темата. За проявите са поканени представители на Министерството на образованието и науката, столичния инспекторат по образованието, преподаватели, учители, студенти, представители на НПО сектора, медии, както и други специалисти – педагози, психолози, IT и пр.

За участие можете да използвате следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9029c0956c0b43b3bea2a0c183d42d72%40thread.tacv2/1617127654830?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%222d17a414-ae21-4c58-9aeb-8d419a535eda%22%7d

Работна група по проекта:
Проф. дн Данаил Данов, ФНОИ, СУ
Проф. д-р Теодора Петрова, ФЖМК, СУ
Проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ
Гл. ас. д-р Симеон Хинковски, ФКНФ, СУ