На вниманието на студентите от 3 и 4 курс, записани за учебната 2020/2021 от следните специалности на ФНОИ: ПНУП, Специална педагогика, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, МПХК, Музика и Изобразително изкуство

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година – 2020/2021 г. в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, ще бъде създаден резерв от кадри, които да се включат при необходимост като преподаватели по различните предмети.

Във връзка с това, желаещите студенти от 3 и 4 курс, да се включат при необходимост като преподаватели в училищата в страната  от следните специалности на Факултета: ПНУП, Специална педагогика, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, МПХК, Музика и Изобразително изкуство трябва да се регистрират в специално създаден модул в електронна система, достъпна на адрес: https://trademarket.mon.bg/login/student