Обявяване на резултатите от конкурсната сесия по Националната научна програма Млади учени и постдокторанти за 2020 година

Комисията разгледа предложенията и взе решения за допустимост и класиране на постъпилите общо 11 проектни предложения. Оповестените резултати са кодирани, кандидатите са надлежно поименно уведомени по телефон, а по електронен път им е предоставен кодът във връзка с изискванията за защита на личните данни.

Решението на комисията е, че 3 от подадените проектни предложения не са допуснати до класиране поради установени технически несъответствия или недопустимост на кандидатите.

Проектни предложения с кодове ПДВ4 и ПДВ5 не са допуснати поради неспазване на изискванията за кандидатстване и представяне на предложенията на хартиен носител и в електронен вариант.

Предложение ПДВ1 не е класирано, тъй като кандидатът не отговаря на категорията, за която кандидатства.

По отношение на класирането:

В категория Млади учени без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение МУВ1 е със среден брой точки 58.2 и кандидатът е избран.

В категорията Постдокторанти без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение ПДВ2 е класирано с 70,3 точки, а ПДВ3 с 61.1. Избран е кандидатът с по-висок брой точки. В категорията Постдокторанти в трудовоправни отношения с, ФНОИ  са класирани и  петте подадени предложения. Точките са както следва: ПДВт1 68,7 т., ПДВт2, 54,8 т., ПДВт3 71,7 т., ПДВт4 61 т. и ПДВт5 69,8 т. Избрани са и петимата кандидати.