Прием в ОКС Магистър за учебната 2021-2022 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2021/2022 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 30.08.2021 г. до 10.9.2021 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 30.08.2021 г. до 24.09.2021 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2021/2022 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2021-2022

Брой места за прием за обучение с държавна субсидия

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.
Конкурсните изпити в сградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2020 г., от 10 ч., съгласно утвърден предварителен график на изпитите:

 1. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 16.09.2021 г. от 10 ч., каб. 501
 2. Специалност Социална педагогика – 16.09.2021 г. от 10 ч., каб. 232
 3. Специалност Специална педагогика – 16.09.2021 г. от 10 ч., зала 2
 4. Специалност Логопедия – 16.09.2021 г. от 10 ч., зала 213
 5. Специалност Музика – 16.09.2021 г. от 10 ч., зала 500
 6. Специалност Изобразително изкуство – 16.09.2021 г. от 10 ч., зала 607

Изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура – 27.09.2021 г. от 10 ч., Заседателна зала № 1

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2021 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 10, 11, 12 и 13.10.2021 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 10, 11, 12 и 13.10.2021 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2021/2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Монтесори педагогиката в дигиталното общество
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка)
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучение
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Логопедия (за чужденци, завършили други специалности)

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Педагогика на деца и ученици с множество увреждания (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Слухово-речева рехабилитация (завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Жестов език в образованието
Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
Специална педагогика (за завършили други специалности)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Специална педагогика (обучение на английски език)
Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Педагогически съветник в училище
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействата
Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиопродукция и мастеринг
Аудиовизуален дизайн
Музикален артмениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Визуални изкуства
Графичен дизайн

__________________________________________________________________________________

Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/

YouTube канал на ФНОИ:

https://www.youtube.com/channel/UC9vmKVZAmhSZaEABr5XodPQ/videos