Прием в ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2022/2023 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 29.08.2022 г. до 14.9.2022 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 29.08.2022 г. до 21.09.2022 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2022/2023 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2022-2023

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.
Конкурсните изпити в сградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2022 г., от 11 ч.

Изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и магистърските програми: „Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация“, „Жестов език в образованието“ и „Жестов език в билингвистично образование“ – 26.09.2022 г. от 10 ч. в сградата на ФНОИ (виж на карта).

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2022 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 10, 11, 12, 13 и 14.10.2022 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 10, 11, 12, 13 и 14.10.2022 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2022/2023 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Монтесори педагогиката в дигиталното общество
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове /за кандидати с придобита професионална квалификация учител без чуждоезикова подготовка/
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация учител и с чуждоезикова подготовка)
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)
Иновации в училищното физическо възпитание (за кандидати с придобита професионална квалификация учител по физическо възпитание и спорт)
Физическо възпитание и спорт (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучение

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Специална педагогика (за завършили други специалности)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Специална педагогика (обучение на английски език)
Жестов език в образованието
Педагогика на зрително затруднените (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Слухово-речева рехабилитация (завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Жестов език и билингвистично образование
Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
Приобщаващо образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
Педагогически съветник в училище

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика
Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиопродукция и мастеринг
Аудиовизуален дизайн
Музикален артмениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)
Визуални изкуства и образователни практики

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Графичен дизайн

__________________________________________________________________________________

Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/