Прием в ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2023/2024 г. ще се проведе, както следва:

  • за места срещу заплащане  от 8.00 часа на 28.08.2023 г. до 17.00 часа на 21.09.2023 г. – с прием по документи.
  • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
  • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2023/2024 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/. (За магистърските програми в специалност „Логопедия“, балът е 9)

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Диплома за ОКС БКАЛАВЪР (или Магистър с 5 годично обучение, дипломи за магистърски програми със срок на обучение 2,3 или 4 семестъра, се прилагат само ако е необходимо да се докаже педагогическа правоспособност) оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити, брой кредити от обучението и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
  2. Диплома за средно образование.
  3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
  4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
  5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
  6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
  7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2023-2024

Състезателни изпити:

Конкурсните изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, специалност „Графичен дизайн“ и специалност „Музика“, ще се проведат на 26.09.2023 г. от 10 ч. в сградата на ФНОИ (виж на карта).

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити от дипломата за предходната степен на Висше образование.

Класиране на кандидатите:

Класирането на одобрените кандидати, ще бъде обявено в системата за кандидатстване на 5-6.10.2023 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед (до 6.10.2023г) за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 10, 11, 12 и 13 октомври 2023 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203, 02/9706205, 02/9706262 (телефоните са активни в работно време – 9.00ч. – 17.00 ч)

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2023/2024 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Предучилищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

Монтесори педагогиката в дигиталното общество

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)

Иновации в училищното физическо възпитание-за кандидати с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“

Физическо възпитание и спорт (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)

Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение

Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучени

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Специална педагогика (за завършили други специалности)

Специална педагогика и приобщаващо образование

Специална педагогика (обучение на английски език)

Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

Приобщаващо образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

Педагогически съветник в училище

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика – ръководство на музикална формация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиовизуален дизайн

Музикален артмениджмънт

Аудиовизуална реставрация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)

Изкуства и STEAM образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Дизайн на книгата

Корпоративен дизайн

__________________________________________________________________________________

Educational Sciences and Intercultural Education (in English)

Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език)