ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец юли 2020г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.
Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч., а явяващите се на устен държавен изпит – в 9.30ч.
С оглед дезинфекцирането на сградата, изпитите са планирани през ден, при следния график:

6 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно обучение (БАКАЛАВРИ)

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

8 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ*: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА  УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

*Държавните практико-приложни изпити на специалностите към катедра „Начална училищна педагогика“ (без частта „Предучилищна педагогика“ към специалност ПНУП) ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

10 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ редовно обучение (БАКАЛАВРИ) 
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  задочно обучение (БАКАЛАВРИ)

13 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“  
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

15 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение
„ЛОГОПЕДИЯ“
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
„МУЗИКА“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„МУЗИКАЛНИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“ (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ, три семестъра)

17 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно  и задочно обучение

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СПЕЦ. „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“, ОКС БАКАЛАВЪР:  НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

20 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00ч.


„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/


УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

МУЗИКА“ – ОКС БAКAЛАВЪР: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

22 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

24 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР:   НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение

27 ЮЛИ 2020:

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Внимание: Дипломантите, чиито дипломни работи за преминали успешно тази процедура преди отложената мартенска държавна изпитна сесия, на 29 и 30 юни 2020г. директно депозират 2 бр. дипломна работа на хартиен носител при инспекторите на съответните катедри, където в същия срок подават и заявление за допускане до защита.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:
от 22 юни до 30 юни 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. юли 2020 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК за ОКС Бакалавър и ТУК за ОКС Магистър. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.