Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2023 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалност ПНУП в ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на останалите магистърски програми към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

24 октомври 2023г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
 • НЕПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО – ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – МУДЪЛ

За всички магистърски програми във ФНОИ, където съществува по учебен план държавен практико-приложен изпит, без магистърските програми: НУП /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/ и НУП /за завършили други специалности/

25 октомври 2023г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение;

26 октомври 2023г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

27 октомври 2023г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – за МП „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ – /за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подоготовка/

2 ноември 2023г.:

 • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /виж тук/

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 16 октомври до 20 октомври 2023 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите заявления на 19 и 20 октомври 2023 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2023 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg.