ПРИСЪСТВЕНА държавна изпитна сесия – март – април 2022 г. – образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец март – април 2022г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.;:

11 АПРИЛ 2022:ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„Начална училищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/

12 АПРИЛ 2022: – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА -НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„Начална училищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/

„Предучилищна педагогика“ / за завършили други специалности/

„Предучилищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/

Магистърски програми в специалност специална педагогика

Магистърски програми в специалност логопедия

13 АПРИЛ 2022:държавен практико-приложен изпит: начало от 9:00 часа

„Начална училищна педагогика“ / за завършили други специалности/

Неприсъствени държавни практико-приложни изпити за всички останали специалности

Държавните практико-приложни изпити на магистърските програми към катедра „Начална училищна педагогика“ ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

14 АПРИЛ 2022: – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА -НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„Начална училищна педагогика“ / за завършили други специалности/

30 МАРТ 2022: – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА /БЕЗ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „Специална педагогика“ на английски език и „Образователни науки и интеркултурно възпитание“ на английски език, студенти-граждани на Р. Гърция, записани в други магистърски програми на ФНОИ/

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

15 АПРИЛ 2022 – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС МАГИСТЪР:

НАЧАЛО 9:00 ЧАСА ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ „Специална педагогика“ на английски език и „Образователни науки и интеркултурно възпитание“ на английски език и студенти-граждани на Р. Гърция, записани в други магистърски програми на ФНОИ.

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:
от 21 март до 1 април 2022 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити /преддипломна практика и писмен държавен изпит/ през м. април 2022 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор „Студенти“ за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Сроковете за подаване на заявления за допускане до защита на дипломна работа са посочени в процедурите на Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.

Информация относно изискванията за допускането до сградата на ФНОИ на студентите, които ще се явяват на присъствени държавни изпити ще бъде качена по-късно!