Присъствена държавна изпитна сесия – септември 2022 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 9.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

15 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ В МУДЪЛ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В КОИТО Е ПРЕДВИДЕН ПО УЧЕБЕН ПЛАН

16 СЕПТЕМВРИ 2022 г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

19 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

  • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

20 СЕПТЕМВРИ 2022г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

Защитите са за студентите от ОКС „бакалавър“ във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /Вижте тук/.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 7 до 9 септември 2022 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления в същия срок – 7 – 9 септември 2022 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2022 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Електронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg