105 СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ в софия спешно ТЪРСИ да назначи (МОЖЕ И СТУДЕНТ) УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В І-ІV КЛАС – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Намрищато се в кв.ДИАНАБАД в София 105 СУ „атанас далчев“ търси да назначи учител по заместване.

Необходими документи:

1.    Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес
на електронна поща);

2.    Професионална автобиография;

3.    Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление,
съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните
направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска
работа;

4.    Копия на документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит:
– трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия учителски трудов стаж;

5.    Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 24.11.2023 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 28.11.2023 г. / вторник / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св.Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;