Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн

Заглавие: Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн

Автор: Силвана Карагьозова

ISBN: 978-619-7505-69-6

Година: 2020

В настоящата книга е проследена накратко еволюцията в подходите за обучение, обусловена от посоката на технологично, психологическо, образователно и социалното развитие на социума – това са бихейвиоризъм, когнитивизъм, конструктивизъм, конективизъм и широко използваното понятие мултимедийно учене, свързано най-вече с 12-те принципа на мултимедийно учене.  Тенденцията на техноцентричност, към която се е втурнало съвременното образование, промени профила  както на студента, така и на преподавателя. И ако студентът се чувства комфортно във виртуалната среда,  то адаптирането на преподавателя към нея се оказва по-трудно. Знанията, свързани с педагогическите  и технологичните измерения на разработването на един електронен курс, са достатъчно изчерпателно  разгледани в научната литература и добре прилагани в практиката, но за изкуството да се създават  медийни обучителни послания, съобразени със звуко-зримата природа на аудио-визуалните произведения и с иконичните значения в графичните изображения, няма много разработени учебни съдържания. Да се попълнят именно тези празнини – да се осъзнае специфичната характеристика на аудио-визуалния  учебен ресурс, която да създаде качествената му определеност на комуникация чрез изкуство,  както и технически да се овладеят различните нива и етапи на процеса на създаването му, –  си е поставила за задача втората част на настоящата книга. Анализирани са концепциите за  визуален и звуков дизайн и техните елементи, като са изведени основни насоки  и ориентири относно рационалното реализиране на стойностен аудио-визуален продукт.  Последното е от ключово значение за интегритета на мултимедията, а оттам и за разбираемостта  и усвояемостта на изучавания материал. Само по този начин може да се отговори, от една страна, на позитивните примери в конкретната област в международен план, а от друга – на повишаващите се изисквания на младите хора към виртуалната среда, която ни заобикаля.