Слънчева педагогика

Заглавие: Слънчева педагогика

 Автор: Александър Ранев

Издателство: Изток-Запад

ISBN 978-610-01-0142-0

Година: 2017

Александър  Ранев е доктор по педагогика на Софийския университет. Преподавател е в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекции и упражнения по педагогика, теория на възпитанието, мениджмънт на класа, работа с деца с поведенчески затруднения и др. Практическия си опит обогатява, работейки като възпитател в училище за деца с увреден слух, чрез работа с деца с поведенчески и емоционални затруднения, социални услуги за младежи от домове и институции. Организира и провежда обучения на специалисти, работещи с деца. Автор е на публикации в страната и чужбина.

Увлечени от бляскавите изкушения на глобализацията, днес все по-лесно губим връзките с автентичните си корени, подменяйки ги с лесно постижимите техни сурогати. Затова всяко интелектуално усилие, което ни връща към дълбините на нашата многолика духовност, заслужава специално признание. Със своя холистичен поглед към живота, творчеството и наследството на Петър Дънов, Александър Ранев легитимира смисъла и мястото на една оригинална българска педагогика, която мнозина разпознават, но малцина познават в дълбочина.

проф. Силвия Николаева
СУ „Св. Кл. Охридски”

Този труд е резултат от продължителен и последовател научен интерес на гл.ас. д-р Александър Ранев. Той е плод на желанието му да опише и да предостави системно от позициите на академичен учен и университетски преподавател възгледите на Петър Дънов за възпитанието и образованието като възможности за духовно-нравствено хармонично развитие на човека. Философията и приносът на Петър Дънов са били винаги във фокуса на обществения интерес, но и повод за полемика, противоположни мнения или отхвърляне. Неговите послания и завети са следвани от много негови привърженици у нас и по света, а педагогическите му възгледи са обсъждани на академично равнище в различни Университети и научни организации в България. Авторът си е поставил задача, която е реализирал на високо академично равнище, но поднесено достъпно, четивно и премерено.

Проф. д-р Нели Бояджиева
СУ „Св. Кл. Охридски”