Проактивен майндфулнес – пътища към психично благополучие и процъфтяване

Заглавие: Проактивен майндфулнес – пътища към психично благополучие и процъфтяване

Автор: Маргарита Бакрачева

Издателство:  Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5081-1

Година: 2020

Монографията разглежда проактивния майндфулнес в перспективата на позитивната психология и концепцията за процъфтяването. Себерефлексията в когнитивен, афективен поведенчески план, проак­тивното приемане на външните промени и активната нагласа към верифици­ране на направените избори са свързани с различни копинг стратегии, всяка една с максимална адаптивност спрямо личните предпочитания и услови­ята на конкретната ситуация. Различните слоеве, на които са разположе­ни вътрешните и външните промени, и тяхното взаимодействие обуславят необходимостта от разпознаването им с цел ефективното им управление. Стремежът е не към търсене на хипотетични идеални състояния на хедони­зъм или евдемония, а към поддържане на баланса между изживяването на момента и свързаното с това удоволствие във връзка със, а не противопоста­вено на жизнения смисъл. Себерефлексията и активната насочена себеосъз­натост осигуряват адаптация и могат да тушират дефицитите във всяка една жизнена сфера и да осигурят по-благоприятно общо ниво в хедонистичния и евдемоничния спектър и да се стимулират и допълват взаимно.