Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе си

Заглавие: Щастие и удовлетвореност от живота: в търсене на пътя към себе си

 Автори: Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева, Бистра Мизова

Издателство: Колбис

ISBN: 978-619-7284-02-7

Година: 2015

 Мотивацията за създаването и издаването на тази книга е свързана с дългогодишното изучаване на щастието и удовлетвореността от живота. Независимо от многобройните изследвания в областта, ние сме се постарали да предложим по-обхватен и комплексен подход, като се основаваме на смесената количествено-качествена изследователска стратегия. В първа глава са представени теоретичните подходи към психичното благополучие и състоянието на съвременните изследвания в областта у нас и в чужбина. Във втора глава са изложени резултатите от проведени авторови изследвания, ориентирани към прилагане на количествено-качествената стратегия. Те описват начина, по който хората у нас възприемат и осмислят щастието, удовлетвореността от живота и психичното благополучие и какво е водещо в индивидуалната оценка и представа за начина, по който се чувстват. В последната, трета глава са предложени някои техники, които са научнообосновани и лесно приложими и имат за цел да подпомогнат индивида в търсенето на път към щастие и жизнена удовлетвореност, респ. към цялостно психично благополучие.

Книгата е предназначена за широк кръг от читателската аудитория – студенти, изследователи, практици и изобщо за всички, които си задават въпроси и търсят отговори за щастието и удовлетвореността от живота.