Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/

А. Форма и срок на обучение:
редовно (платено обучение); 2 семестъра /1 година/.

Б. Целева ориентация на специалността.
Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици  в интеркултурна среда.

В. Професионална реализация
Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

В. Администриране.
– Ръководител – Проф. д-р Екатерина Софрониева – e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg

– Инспектор –  Валентина Едуард  Каб. 320    сл. тел. 02 9706 237

Презентация