Годишник педагогически науки

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки

За изданието – БГ/EN
Редакционна колегия – БГ/EN
Политика на рецензиране – БГ/EN
Издателска етика – БГ/EN
Указания за авторите – БГ/EN
Декларация за авторство – БГ/EN
Декларация за рецензенти – БГ/EN
Формуляр за рецензия – БГ/EN

Статиите в Годишника се
реферират, индексират и
листват в

Контакт за изпращане на студиите – annual-es@fnoi.uni-sofia.bg

Годишник, книга Педагогически науки, том 113, година 1, 2020

Милен Замфиров, Маргарита Бакрачевa – МОДЕЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИПНОЗА ПРИ  РЕГУЛИРАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА КЪМ „БЕЗТЕГЛОВНОСТ“
Цветанка Ценова – ПРЕДИКТОРИ ЗА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Нели Бояджиева – ЕМПАТИЯ И ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛИСТА В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ
Габриела Кирова – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ КЛАС
Данаил Данов – ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „МЕДИЯ КОУЧ“ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Любен Витанов – КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД В ЧАСА НА КЛАСА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Анна Георгиева – СРАВНИТЕЛЕН МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЧИТАНКИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС(С ПЪРВИ ТИРАЖ ПРЕЗ 2016 – 2019 Г.)
Юлия Дончева – РАЗШИРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ОПИТ В ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И АКТИВНА РАЗВИВАЩА ДЕЙНОСТ
Мария Валявичарска – ОСОБЕНОСТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА С НАРУШЕН СЛУХ
Диана Андонова – ВЛИЯНИЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СТИЛОВЕ ВЪРХУ СТИЛА НА ПРИВЪРЗАНОСТ В ДЕТСТВОТО В КОНТЕКСТА НА КУЛТУРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ
Рая Генчева – СКРИНИНГ НА ГРАФОМОТОРНИ УМЕНИЯ СРЕД УЧЕНИЦИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БЕЛЕЗИ ЗА КООРДИНАЦИОННО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО

Годишник, книга Педагогически науки, том 114, година 2, 2021

Герт Дрисен. УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – ВИДОВЕ И ЕФЕКТИВНОСТ
Кумико Йошитаке, Рио Йошитаке, Маори Уракава. ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА „РАДОСТТА ОТ УЧЕНЕТО“ В ЯПОНСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА:  ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ, ИЗПОЛЗВАЩО КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ
Радослав Пенев. ЖИТЕЙСКО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ НА СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙСТВО
Маргарита Стефанова-Бакрачева, Милен Замфиров. В ТЪРСЕНЕ НА ИНТЕГРАТИВНОСТ В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ: ПРИНЦИПЪТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ИСТОРИЯТА НА ПАУЛИ И ЮНГ
Нели Бояджиева, Милена Великова. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Любен Витанов. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСА НА КЛАСА
Анна Георгиева. ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ В 1. – 4. КЛАС
Александър Ранев. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
Деница Кръстева. ХЕТЕРОГЕННИЯТ ХАРАКТЕР НА СИМПТОМАТИКАТА ПРИ ДЕЦА С ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО

Годишник, книга Педагогически науки, том 115, година 3, 2022

Михаел Гебауер, Кристиян Визнер – БИТИЕ-В-СВЕТА: РАЗБИРАНЕ НА ТЕОРИЯТА НА  ПРИВЪРЗАНОСТТА И УЧЕНЕТО КАТО БИТИЕ В ПРИРОДАТА
Изабел Родригес Пералта – МЕТОДЪТ „ЦВЕТЯ ЗА УЧЕНЕ“. ПРОЕКТИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОЕКТИ. ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
Марина Пиронкова – ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО „ФРИДРИХ ФРЬОБЕЛ“ И РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Нели Бояджиева, Милена Великова – СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОЗИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИЯТА
Полина Даскалова-Петкова, Даниела Лазарова, Милен Замфиров – СТРЕС И ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО
Мария Валявичарска – РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВОТО
Гергана Христова – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ В УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТИ КЛАС
EФЕКТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
СОФТУЕР ЗА ПСИХОМОТОРНО РЕ-ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, УЧЕНИЦИ В РИСК И ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРСКОТО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКА БЕЗОПАСНА ОНЛАЙН ИНИЦИАТИВА
STEM ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И ЗА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
ИНИЦИАТИВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЙНИ ТРЕНЬОРИ

Годишник, книга Педагогически науки, том 116, година 4, 2023

Хийтър Котл, Джанис Мик-Уейн – ВЛИЯНИЕТО НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК ВЪРХУ УЧАСТИЕТО В ДЕЙНОСТИ ЗА РАННО ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ В РАННА ВЪЗРАСТ
Мая Чолакова – ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ В МУЛТИКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
Наталия Витанова – ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО –ТЕОРЕТИЧНИ ПРОЕКЦИИ
Лилия Стоилова, Любка Алексиева – РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ: КАКВО МИСЛЯТ УЧИТЕЛИТЕ?
Магдалена Стоянова – КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Гергана Михайлова – СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА СТУДЕНТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В КРЕАТИВНОСТ С ТЕХНИКАТА НА КОЛАЖА
Рая Цочева-Генчева, Тоня Цочева – ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯТ СЕДЕЖ ПРИ ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАТОЛОГИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ