Годишник педагогически науки

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки

За изданието
Редакционна колегия
Указания за авторите
Декларация за авторство
Декларация за рецензенти
Формуляр за рецензия