Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна (платено обучение) ; 3 семестъра

Б. Професионална реализация

– Държавни, общински и частни институции за ранно детско образование до седемгодишна възраст според приоритетите на стратегия „Европа 2020“;

– Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;

– Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавление на деца и възрастни; центрове за приложни изкуства и за детско творчество;

– Центрове и фирми за разработване и разпространение на игрово-образователни средства, за обзавеждане на институции за предучилищна възраст.

В. Администриране.
– Ръководител – проф. д-р Любослава Пенева
e-mail: lpeneva@uni-sofia.bg

– Инспектор – Милка Белева

Презентация

Дисциплини