Логопедия

КатедраЛогопедия“ се отделя като самостоятелно учебно и научно звено в структурата на ФНОИ през есента на 2020 година. Преди това тя е част от общата катедра Специална педагогика и логопедия, наследник на разкритата през учебната 1983/1984 г. катедра Дефектология. Заедно с катедрите Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика тя стои в основата на създадения през същата година Факултет за начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”.

Историята на преименуването на катедрата е резултат от световните промени във възгледите за децата с нарушения, специалното образование и логопедичната теория и практика. В резултат на това от 1993 година катедрата започва да функционира като Специална педагогика, а от 2013 година се преобразува в катедра Специална педагогика и логопедия. По инициатива на катедрения колектив от 2019 година започва издаване на електронно списание „Специална педагогика и логопедия”.

Създаването на катедра Логопедия отговаря на съвременните тенденции за независимо развитие на логопедията като научно-приложна област с параклинична насоченост и налага разграничаването ѝ от специалната педагогика. Към днешна дата амбициите на катедрата са свързани с утвърждаването ѝ като водеща образователна и научна структура в рамките на българската логопедична теория и практика. Условие за това е присъствието в нея на водещи авторитети и амбициозни млади учени в областта на логопедията. Част от преподавателите осъществяват учебна и консултативна дейност в терапевтичната зала на ФНОИ.

Преподавателски състав

Проф. дпсн Нели Василева
Проф. дпсн Нели Василева

Ръководител катедра
„Логопедия“

Преподавани дисциплини:
Невропсихология
Детска невропсихология
Придобити езикови нарушения
Нарушения на писмения език
Клинична лингвистика
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Нарушения на речевата плавност
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Диагностика и терапия на детски аутизъм
Психодиагностика на лица с комуникативни нарушения
Психология на лица с комуникативни нарушения
Диагностика и терапия на езиковите нарушения на развитието

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nnvasileva@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 10:00-12:00 ч.

 

Доц. д-р Катерина Щерева
Доц. д-р Катерина Щерева

Преподавани дисциплини:
Гласови нарушения
Комуникативни нарушения при гласови разстройства
Фонологично осъзнаване и превенция на нарушения на ученето
Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност
Основи на научно-изследователската работа в логопедията
Артикулационни нарушения
Езикови нарушения на развитието
Професионална етика и профил на логопеда
Нарушения на ученето
Диагностика и терапия на говорните нарушения на развитието
Нарушения на писмения език
Част от екипа ръководители на преддипломна стажантска практика по Логопедия

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kshtereva@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 13:00-15:00 ч.,

Доц. д-р Диана Игнатова
Доц. д-р Диана Игнатова

Преподавани дисциплини:
Логопедична диагностика и работа в диагностичен екип
Нарушения на ученето
Нарушения на гласа
Въвеждане в клиничната лингвистика
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Специфични нарушения на ученето
Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Основи на логопедията
Комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност
Нарушения на плавността на речта
Ръководител на преддипломни практики по специалност „Логопедия” в бакалавърска и магистърски програми

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ddignatova@uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък: 11:00 ч. - 12:00 ч., петък: 12:00 ч. - 13:00 ч.


Доц. д-р Елена Бояджиева – Делева
Доц. д-р Елена Бояджиева – Делева

Преподавани дисциплини:
Невропсихология
Нарушения на речевата плавност
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Придобити езикови нарушения
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Приложение на лечебния масаж в логопедията
Планиране и структуриране на логопедичната терапия
Придобити езикови нарушения
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Диагностика и терапия при детски аутизъм
Диагностика и терапия на езикови нарушения на развитието
Методология на научните изследвания
Част от екипа ръководители на преддипломна стажантска практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
e.deleva@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
петък 10:00-12:00 ч.

Гл. ас. д-р Деница Кръстева
Гл. ас. д-р Деница Кръстева

Преподавани дисциплини:
Въвеждане в специалността
Основи на речевата патология и терапия
Основи на логопедията
Нарушения на четенето и писането
Специфични нарушения на ученето
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Психолитгвистика – обща и на развитието
Въвеждане в клиничната лингвистика
Основи на научно-изследователската работа в логопедията

Линк към Авторите

Електронен адрес:
daasenova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 14:00 ч. - 16:00 ч., сряда: 12:00 ч. - 14:00 ч.Ас. Арпи Масихи
Ас. Арпи Масихи

Преподавани дисциплини:
Нарушения на речевата плавност
Артикулационни нарушения
Нарушения на писмения език
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност

Линк към Авторите

Електронен адрес:
masihi@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-16:00 ч.

 

Ас. Анатоли Николов
Ас. Анатоли Николов

Преподавани дисциплини:
Въвеждане в логопедията
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Нарушение на ученето
Основи на логопедията
Патопсихология на развитието
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Приложна текстова лингвистика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
anatolisn@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00 ч.- 13:00 ч., сряда: 11:00 ч. - 12:00 ч.; 14:00 ч. - 15:00 ч.; 17:00 ч. - 18:00 ч.

Инсп. учебна дейност Албена Димитрова
Инсп. учебна дейност Албена Димитрова

Електронен адрес:
albenaid@uni-sofia.bg

тел.: 02 97 06 264

Гост-преподавател

Проф. дпн Цветанка Ценова
Проф. дпн Цветанка Ценова

Преподавани дисциплини:
Въвеждане в специалността
Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Основи на логопедията
Нарушения на ученето
Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Нарушения на речевата плавност
Управление на логопедичните институции
Диагностика и терапия на говорните нарушения на развитието
Логоритмика
Основи на логопедията
Логоритмична терапия
Introduction in Speech-Language Therapy

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ccenova@uni-sofia.bg

Хоноруван преподавател

Проф. д-р Цанка Попзлатева
Проф. д-р Цанка Попзлатева

Преподавани дисциплини:
Обща, педагогическа и специална психология
Невропсихология и патопсихология
Възрастова психология на типичното и атипичното развитие
Алтернативна комуникативна терапия на деца със СОП
Жестов език
Патопсихология и атипично развитие
Психология (обща, педагогическа и възрастова)
Комуникативни напушения при сензорна недостатъчност (слухова)
Психология на атипичното развитие
Комуникативни нарушения при деца със СОП
Диагностика на развитието

Линк към Авторите

Електронен адрес:
popzlateva@uni-sofia.bg

Програми в ОКС Бакалавър

Логопедия – редовно обучение