Логопедия

Преподавателски състав:

проф. дпсн Нели Василева

Асоцииран редактор на International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology

Лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен:
- Невропсихология
- Детска невропсихология
- Придобити езикови нарушения
- Нарушения на писмения език
- Клинична лингвистика
- Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
- Нарушения на речевата плавност
- Комуникативни нарушения при психични заболявания
- Диагностика и терапия на детски аутизъм
- Психодиагностика на лица с комуникативни нарушения
- Психология на лица с комуникативни нарушения
- Диагностика и терапия на езиковите нарушения на развитието

Ключови интереси: детска невропсихология; афазиология; дислексия (диагностични и терапевтични аспекти); нарушения в езиковото развитие; разстройства от аутистичния спектър

Изследвания в областта на: невропсихологична диагностика в детска възраст, предиктори за дислексия, интелектуално функциониране при нарушено езиково развитие, диагностика и терапия при разстройства от аутистичния спектър, съвременни проблеми на афазията

Публикации: повече от 100 публикации на български, руски и английски език. От тях: 2 монографии, три учебни пособия (в съавторство), 2 глави в книги с международен авторски колектив, 17 студии.

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=00789c44-842f-4387-8495-0a401e2fe27a

Приемно време: вторник 10 – 12 ч.
Електронен адрес: nnvasileva@uni-sofia.bg

проф. дпн Цветанка Ценова

Преподавани дисциплини

В ОКС „бакалавър“:
Въвеждане в специалността
Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Основи на логопедията
Нарушения на ученето

В ОКС „магистър“:
Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални
малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Нарушения на речевата плавност
Управление на логопедичните институции
Диагностика и терапия на говорните нарушения на развитието
Логоритмика
Основи на логопедията
Логоритмична терапия
Introduction in Speech-Language Therapy

Научен ръководител на шестима докторанти, защитили дисертационни трудове, шестима отчислени с право на защита и петима в процес на обучение.

Автор на осем книги в областта на логопедията (монографии, учебници, ръководства за практиката), девет студии и над 90 други публикации.

Научни интереси към общата теория на логопедията, диагностиката и терапията на езиковите и говорните нарушения на развитието.

Научни изследвания в областта на:
- типичното и атипичното развитие на артикулацията в предучилищна възраст;
- развитието на фонемната перцепция при деца в предучилищна възраст;
- нарушенията на четенето и писането при ученици в начален курс с дислексия на развитието и причините за тяхната поява;

приемно време: понеделник 13-14 ч., вторник 11-12 ч.
електронен адрес: ccenova@uni-sofia.bg

Проф. д-р Цанка Попзлатева

popzlateva@uni-sofia.bg

Доц.д-р Катерина Щерева

Лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен:
„Гласови нарушения”
„Комуникативни нарушения при гласови разстройства”
„Фонологично осъзнаване и превенция на нарушения на ученето”
Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност
Основи на научно-изследователската работа в логопедията

Ключови изследователски интереси:
Фонологичното осъзнаване при типично и атипично развитие
Диагностика, оценка и терапия на нарушенията на четенето и писането /дислексия/
Превенция на говорни и езикови нарушения в детска възраст
Влияние на зрителния шум върху четенето при някой нарушенията на развитието
Връзка между фундаменталната способност за слухово преработване, ритмичната организация и четенето
Изследването на бързото серийно назоваване в логопедията и медицината
Логопедични практики, основани на доказателства

Брой публикации: общо над 50 публикации, от които  книги (2 монографии)
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=afb2ba86-3370-4a8a-b1f9-6b9621657c59

приемно време: понеделник от 12 до 14 часа
електронен адрес: kshtereva@uni-sofia.bg

 

Гл.ас.д-р Елена Бояджиева – Делева

Координатор на Терапевтичната зала на ФНОИ

Преподавани дисциплини:
- Невропсихология
- Нарушения на речевата плавност
- Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
- Придобити езикови нарушения
- Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
- Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
- Приложение на лечебния масаж в логопедията
- Планиране и структуриране на логопедичната терапия
- Част от екипа ръководители на преддипломна стажантска практика

В магистърската степен на специалност Логопедия преподава в курсовете:
- Придобити езикови нарушения
- Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
- Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
- Диагностика и терапия при детски аутизъм
- Диагностика и терапия на езикови нарушения на развитието
- Методология на научните изследвания
- Част от екипа ръководители на преддипломна стажантска практика

Ключови интереси:
Развитийни и придобити говорни нарушения, езикови нарушения на развитието, ранна интервенция и превенция на комуникативни нарушения, логопедична оромоторна терапия, диагностика при говорни нарушения.

Изследвания в областта на:
Диагностика при неврогенни говорни нарушения на развитието; езикови нарушения на развитието в училищна възраст, специфични езикови нарушения и билингвизъм, телепрактика в логопедията.

Брой публикации: общо над 30 научни публикации, от които 5 книги (1 монография, 3 учебни помагала, 1 глава от колективна монография на английски език)
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=3ea946d2-6cde-4381-8077-35393c8d8f44

Приемно време: вторник, 10-12 ч.
Електронен адрес: e.deleva@fppse.uni-sofia.bg

Ас. д-р Деница Кръстева

Преподавани дисциплини:
- Въвеждане в специалността
- Основи на речевата патология и терапия
- Основи на логопедията
- Нарушения на четенето и писането
- Специфични нарушения на ученето
- Комуникативни нарушения при психични заболявания
- Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
- Психолитгвистика – обща и на развитието
- Въвеждане в клиничната лингвистика
- Основи на научно-изследователската работа в логопедията

Ключови интереси: Езиково развитие и патология на езиковото развитие, стратегии за терапия на речевата дизонтогенеза.

Брой публикации: Осем публикации в научни списания и сборници от конференции.

Изследвания в областта на: Параметри и аспекти на говора и езика;  Прояви на специфично езиково нарушение и детска речева апраксия – проблеми на симптоматиката, хронолого-исторически анализ, взаимовръзки и диференциална диагноза между двете нарушения в детска възраст.

Приемно време: четвъртък от 13 ч. до 15 ч.
Кабинет : 208
Електронен адрес: daasenova@uni-sofia.bg

Михаела Димитрова

Инспектор на катедрата
тел.: 02 97 06 223
e-mail: mihaelazd@uni-sofia.bg

bg_BGБългарски