Логопедия

Катедрата по Логопедия се отделя като самостоятелно учебно и научно звено в структурата на ФНОИ през есента на 2020 година. Преди това тя е част от общата катедра Специална педагогика и логопедия, наследник на разкритата през учебната 1983/1984 г. катедра Дефектология. Заедно с катедрите Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика тя стои в основата на създадения през същата година Факултет за начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”.

Историята на преименуването на катедрата е резултат от световните промени във възгледите за децата с нарушения, специалното образование и логопедичната теория и практика. В резултат на това от 1993 година катедрата започва да функционира като Специална педагогика, а от 2013 година се преобразува в катедра Специална педагогика и логопедия. По инициатива на катедрения колектив от 2019 година започва издаване на електронно списание „Специална педагогика и логопедия”.

Създаването на катедра Логопедия отговаря на съвременните тенденции за независимо развитие на логопедията като научно-приложна област с параклинична насоченост и налага разграничаването ѝ от специалната педагогика. Към днешна дата амбициите на катедрата са свързани с утвърждаването ѝ като водеща образователна и научна структура в рамките на българската логопедична теория и практика. Условие за това е присъствието в нея на водещи авторитети и амбициозни млади учени в областта на логопедията. Част от преподавателите осъществяват учебна и консултативна дейност в терапевтичната зала на ФНОИ.

Преподавателски състав:

проф. дпсн Нели Василева

Ръководител катедра
Логопедия
каб. 210, тел. 02 9706 237

Преподавани дисциплини:

Невропсихология
Детска невропсихология
Придобити езикови нарушения
Нарушения на писмения език
Клинична лингвистика
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Нарушения на речевата плавност
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Диагностика и терапия на детски аутизъм
Психодиагностика на лица с комуникативни нарушения
Психология на лица с комуникативни нарушения
Диагностика и терапия на езиковите нарушения на развитието

Линк към Авторите:

Електронен адрес: nnvasileva@uni-sofia.bg
Приемно време:
Вторник 10:00-12:00ч.

проф. дпн Цветанка Ценова

Преподавани дисциплини

Въвеждане в специалността
Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Основи на логопедията
Нарушения на ученето

Основи на речевата патология и терапия
Артикулационни нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Езикови нарушения на развитието
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Нарушения на речевата плавност
Управление на логопедичните институции
Диагностика и терапия на говорните нарушения на развитието
Логоритмика
Основи на логопедията
Логоритмична терапия
Introduction in Speech-Language Therapy

Линк към Авторите:

електронен адрес: ccenova@uni-sofia.bg

Проф. д-р Цанка Попзлатева

Преподавани дисциплини

Обща, педагогическа и специална психология
Невропсихология и патопсихология
Възрастова психология на типичното и атипичното развитие
Алтернативна комуникативна терапия на деца със СОП
Жестов език
Патопсихология и атипично развитие
Психология (обща, педагогическа и възрастова)
Комуникативни напушения при сензорна недостатъчност (слухова)
Психология на атипичното развитие
Комуникативни нарушения при деца със СОП
Диагностика на развитието

Линк към Авторите:

електронен адрес: popzlateva@uni-sofia.bg

Доц.д-р Катерина Щерева

Преподавани дисциплини

Гласови нарушения
Комуникативни нарушения при гласови разстройства
Фонологично осъзнаване и превенция на нарушения на ученето
Логопедични практики, базирани на доказателства за ефективност
Основи на научно-изследователската работа в логопедията

Линк към Авторите:

електронен адрес: kshtereva@uni-sofia.bg
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00ч.

Доц. д-р Диана Игнатова

Преподавани дисциплини:

„Логопедична диагностика и работа в диагностичен екип”
„Нарушения на ученето“
Нарушения на гласа
„Въвеждане в клиничната лингвистика“
„Комуникативни нарушения при краниофациални малформации“
„Специфични нарушения на ученето“
„Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения”
„Комуникативни нарушения при психични заболявания”
„Основи на логопедията“
„Комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност”
„Нарушения на плавността на речта“

Ръководител на преддипломни практики по специалност „Логопедия” в бакалавърска и магистърски програми

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ddignatova@uni-sofia.bg
Приемно време:
Четвъртък: 11:00ч. - 12:00ч.
Петък: 12:00ч. - 13:00ч.

доц. д-р Елена Бояджиева – Делева

Преподавани дисциплини

Невропсихология
Нарушения на речевата плавност
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Придобити езикови нарушения
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Приложение на лечебния масаж в логопедията
Планиране и структуриране на логопедичната терапия
Придобити езикови нарушения
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Комуникативни нарушения при краниофациални малформации
Диагностика и терапия при детски аутизъм
Диагностика и терапия на езикови нарушения на развитието
Методология на научните изследвания
Част от екипа ръководители на преддипломна стажантска практика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: e.deleva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време:
Петък 10:00-12:00ч.

гл. ас. д-р Деница Кръстева

Преподавани дисциплини

Въвеждане в специалността
Основи на речевата патология и терапия
Основи на логопедията
Нарушения на четенето и писането
Специфични нарушения на ученето
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Психолитгвистика – обща и на развитието
Въвеждане в клиничната лингвистика
Основи на научно-изследователската работа в логопедията

Линк към Авторите:

Електронен адрес: daasenova@uni-sofia.bg
Приемно време:
Вторник: 14:00ч. - 16:00ч.
Сряда: 12:00ч. - 14:00.ч

ас. Арпи Масихи

Преподавани дисциплини

Нарушения на речевата плавност
Артикулационни нарушения
Нарушения на писмения език
Комуникативни нарушения при слухова недостатъчност

Линк към Авторите:

Електронен адрес: masihi@uni-sofia.bg
Приемно време:
сряда: 16:00-17:00
четвъртък: 12:00-14:00 и 16:00-17:00

ас. Анатоли Николов

Преподавани дисциплини

Въвеждане в логопедията
Комуникативни нарушения при психични заболявания
Нарушение на ученето
Основи на логопедията
Патопсихология на развитието
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения
Приложна текстова лингвистика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: anatolisn@uni-sofia.bg
Приемно време:
Вторник: 12:00ч.- 13:00ч.
Сряда: 11:00ч. - 12:00ч.
14:00ч. - 15:00ч.
17:00ч. - 18:00ч.

инспектор Анелия Асенова-Семкова

Инспектор на катедрата
тел.: 02 97 06 223
e-mail: asenovasem@uni-sofia.bg

bg_BGБългарски