СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ОТ МОН УЧЕБНИЦИ ПО ПРЕДМЕТА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

Автори

  • Иван Душков Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ключови думи :

учебник, урок, знания, компютърно моделиране, учебна програма

Абстракт

Предметът Компютърно моделиране е най-новата учебна дисциплина включена в учебната програма за началното училище през учебната 2018/2019 г. В статията е представен сравнителен анализ на съдържанието на петте училищни учебника по Компютърно моделиране за трети клас, одобрени от Министерство на образованието и науката в България. За целите на изследването е използвана учебната програма, която е в сила от 2018 г. Учебното съдържание е разделено на седем ядра. Направеният анализ включва:

съотношението на темите според вида им (за всеки учебник поотделно);

обобщеното съотношение на видовете уроци в съответствие с категорията, към която принадлежат (уроци за нови знания, упражнения и обобщение и преговор) за всички един от учебните комплекти.

Авторска биография

  • Автор: Иван Душков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

    Гл. ас., д-р във Факултета по науки за образованието и изкуствата.
    ResearcherID: http://publons.com/researcher/4402500/ivan-dushkov
    ORCID – http://orcid.org/0000-0002-5300-1301
    E-mail: idushkov@uni-sofia.bgidushkov@uni-sofia.bg

Файлове за сваляне

Публикуван

31.01.2022

Брой

Раздел (Секция)

Теоретични и приложни изследвания