ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

15 СЕПТЕМВРИ 2020г.:
ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  НАЧАЛО 9.00:

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (БАКАЛАВРИ)  – ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

16 СЕПТЕМВРИ 2020г. – НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ КЛИКНИ ТУК

17 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

18 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ПЕДАГОГИКА  НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Студентите за присъствените държавни изпити трябва да бъдат в сградата на Факултета в  8,10 ч., като всеки от тях задължително трябва да носи лични предпазни средства: маска и ръкавици.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 9 септември до 11 септември 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2020 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg