КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-39/04.02.2021 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност 6 месеца  в следните две категории:

КатегорияМлади учени (МУ)Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образованиеПридобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2011 г.Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2016 г.
Заетост по трудов договор   от 1 април 2021 г. до 30 септември 2021   г.4 ч. на ден4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ39
Брутно месечно възнаграждение, лв.250.00 лв.750.00  лв.
Обща сума за 1 кандидат1 500.00 лв.4 500.00 лв.
Новоназначени  млади учени и постдокторанти22
Брутно месечно възнаграждение, лв.450 лв.750.00 лв.
Обща сума за 1 кандидат2 700 лв.4 500 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030), тематичните направления на ИСИС; научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. Кандидатите могат да са на трудов договор или да нямат трудов договор с ФНОИ. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 октомври 2021 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
  2. Декларация (по образец) (свали)
  3. Автобиография (по образец) (свали)
  4. Проектно предложение (по образец) (свали)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
  6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
  10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават във ФНОИ  на хартиен носител в един екземпляр в периода 20.02.2021 г. – 04.03.2021 г. по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg

Забележка: При подаването на документите на хартиен носител след одобряване на кандидатите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Етапи на конкурса:

Срок на кандидатстване до 04.03.2021 г.

Оценяване: до 10.03.2021 г.  

Уведомяване на кандидатите: до 12.03. 2021 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04. 2021 г.