Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-62/07.02.2020 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност 6 месеца  в следните две категории:

Категория Млади учени (МУ) Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образование Придобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2010 г. Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2015 г.
Заетост по трудов договор   от 1 април 2020 г. до 30 септември 2020   г. 4 ч. на ден 4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ 3 5
Брутно месечно възнаграждение, лв 228.50 лв. 410 лв.
Обща сума за 1 кандидат 1 371 лв. 2 460 лв.
Новоназначени  млади учени и постдокторанти 1 1
Брутно месечно възнаграждение, лв. 450 лв 750 лв.
Обща сума за 1 кандидат 2 700 лв. 4 500 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030), тематичните направления на ИСИС 2020; научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. Кандидатите могат да са на трудов договор или да нямат трудов договор с ФНОИ. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 октомври 2020 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
  2. Декларация (по образец) (свали)
  3. Автобиография (по образец) (свали)
  4. Проектно предложение (по образец) (свали)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
  6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
  10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават във ФНОИ  на хартиен носител в един екземпляр в периода 04.03.2020 г. – 06.03.2020 г.   от 10:00 до 12:00 часа в деканата при инспектор Антоанета Ананиева и в същия срок се изпращат по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Етапи на конкурса:
Срок на кандидатстване до 06.03.2020 г.
Оценяване: до 13.03.2020 г.  
Уведомяване на кандидатите: до 20.03. 2020 г.
Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04. 2020 г.