ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮНИ 2021 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец юни 2021 г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30 ч., а явяващите се на устен държавен изпит – в 9.30 ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика; ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити може да видите ТУК/

21 юни 2021 г.:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – от минали години;
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – от минали години;

22 ЮНИ 2021г.:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„ЛОГОПЕДИЯ“ – редовно обучение;

23 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно  и задочно обучение;
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение;
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ – редовно обучение;

24 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„МУЗИКА“ – редовно обучение;
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ – редовно обучение;
„МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОН РЕЖИСУРА“ – редовно обучение;

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – от минали години;
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – от минали години;

25 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ редовно обучение (БАКАЛАВРИ) ;
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  задочно обучение (БАКАЛАВРИ);

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС БАКАЛАВЪР – НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

 „МУЗИКА“ – редовно обучение;

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕН ПРОЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО –  ОКС „БАКАЛАВЪР“ : НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ – редовно обучение;

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС „МАГИСТЪР“ – НАЧАЛО 13:00 ЧАСА бл. 2 „ВИРТУАЛНИ СТУДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА“

28 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;

29 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;

30 ЮНИ 2021г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение;
„ПЕДАГОГИКА НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ“ – задочно обучение;

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

2 ЮЛИ 2021

 •  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“ – „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ И ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 7 до 14 юни 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити – държавен практико-приложен и писмен държавен изпит през м. юни 2021 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. /Изтегли заявлението ТУК/. Студентите, които се явяват на защита на дипломни работи, трябва да подадат допълнително заявление за защита на дипломната работа, след успешно преминаване на дипломната работа през антиплагиатската програма. /Изтегли ТУК/

След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.