ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2021 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАГИСТРИ – М. ОКТОМВРИ 2021 г.

Във връзка с ограничаване разпространението на Covid19, създалата се
усложнена обстановка в страната относно разпространението на вируса и
налагането на зелени сертификати в България от 21.10.2021 г., съгласно Заповед
на Декана на ФНОИ № 31/20.10.2021 г. се правят следните промени на
октомврийската държавна изпитна сесия – магистри:

 1. Отменят се държавните практико – приложни изпити /присъствени и
  неприсъствени/ на 27 и 28.10.2021 г. и писмените държавни изпити по
  специалността на 29 и 30.10.2021 г. на студентите от магистърските
  програми във ФНОИ за неопределено време.
 2. Защитите на дипломните работи ще се проведат в електронна среда
  /Мудъл/ на 2.11.2021 г.
  Дипломните работи за българските студенти в PDF формат и заявленията за
  допускане до защита се изпращат на електронен адрес на инспекторите учебна
  дейност: Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg ; Михаела
  Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg и Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-
  sofia.bg на 21 и 22.10.2021 г.
  Рецензиите на дипломните работи, дипломантите ще ги получат на посочен в
  заявлението е-мейл адрес.

Информацията по-долу вече не е актуална!!!

Присъствената държавна изпитна сесия през месец октомври 2021г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.;:

27  ОКТОМВРИ 2021:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/

28 ОКТОМВРИ 2021:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА
 • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Държавните практико-приложни изпити на магистърските програми към катедра „Начална училищна педагогика“ ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

29    ОКТОМВРИ 2021 – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА -НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

 НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

30 ОКТОМВРИ 2021 – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА   9:00 ЧАСА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

2 НОЕМВРИ 2021 – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР:

НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 14 октомври до 22 октомври 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2021 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.