Форум „Художествено образование и култура“

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Форум „Художествено образование и култура“

Автор: Добрин Атанасов

Издателство: АЛОС

 ISBN: 978-619-90315-9-9

Година: 2019

Изданието отразява представените доклади в проведения през 2018 г. дискусионен форум „Художествено образование и култура“. Фокусът е към специализираното средно образование в областта на визуалните изкуства и занаятите. Форумът дискутира теми, свързани с актуалното състояние, предизвикателствата и възможните посоки за развитие на сектора. Крайната цел е на базата на представените гледни точки и проведените дискусии да се изведе цялостна визия за  професионалното образование по изкуства и занаяти в България, която да послужи като основа за обосновани политики и стратегии за развитие в сферата.

Темите, засегнати в изданието, са свързани с ролята на училищата по изкуствата за запазване на нематериалното културно наследство и за развитието на регионите; реалното състояние, потенциала за развитие и актуалните заплахи и предизвикателства пред професионалното образование по изкуства и занаяти.