МАРИН ВЪРБАНОВ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: МАРИН ВЪРБАНОВ

Автори: Боряна Върбанова, Лаура Димитрова, Евгения Найденова

Издателство: БОРИНА

ISBN: 978-954-500-354-7

Година: 2023

Монография, посветена на художника Марин Върбанов. Лаура Димитрова е автор на текста „Марин Върбанов. Безкрайната нишка на изкуството“, с. 15 – с. 49.

А/СИМЕТРИЯ

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: А/СИМЕТРИЯ

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5515-1

Година: 2022

Книгата – каталог включва избрани творби от Лаура Димитрова.

Постмодерният орнамент

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Постмодерният орнамент

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-4389-9

Година: 2018

Монографията е резултат от трайния интерес на автора към декоративно-приложните изкуства, където орнаментът изпълнява съществена роля през почти всички периоди от историческото развитие на обществото. В нея се акцентира на ролята на орнамента и промяната на неговите функции в постмодерната ситуация. Представени са произведения на визуалните и декоративно-приложните изкуства от времето на постмодернизма, в които орнаментът е широко използван в потвърждение на тезата, че постмодерният орнамент е изоморфен образ на съвременното общество и със своята фрагментарност и еклектика показва множеството пътища и различните гледни точки към нестабилните закони на постмодерната действителност.

Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5034-7

Година: 2020

Книгата изтъква достойното и заслужено място, което българският уникален художествен текстил заема още от 60-те години на ХХ век на световната артсцена. Разглежда постмодерните тенденции в творчеството на съвременни художници текстилци и налага идеята за синхронното възникване на съответните тенденции в българското, европейското и световното изкуство.

От Тракия до Троя / From Thrace to Troy

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие:  От Тракия до Троя / From Thrace to Troy

Съставител:  Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5110-8

Година: 2020

Книгата каталог представя авторски постери на преподаватели и студенти от специалност „Графичен дизайн“ на  СУ „Св. Климент Охридски“, България, и специалност „Графичен дизайн“ на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, реализирани по съвместен проект с подкрепата на ФНИ на СУ. В постерите са интерпретирани артефакти от древна Тракия  и древна Троя.

Катедра Визуални изкуства / The Visual Arts Department

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Катедра Визуални изкуства / The Visual Arts Department

Съставител и автор на текста: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски

ISBN: 978-954-07-4871-9 Година: 2019

Книгата каталог представя кратка история на катедра „Визуални изкуства“, специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“, бакалавърските и магистърските програми, изучаваните дисциплини, преподавателите, изявите на преподаватели и студенти в областта на изкуството и др. Повод за издаването ѝ е 25-ата годишнина на специалност „Изобразително изкуство“.

Дървото на живота днес и утре

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Дървото на живота днес и утре

Съставител: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5067-5

Година: 2020

Книгата каталог представя част от творбите на преподаватели, докторанти и студенти от: СУ „Св. Климент Охридски“, България; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша; Нишкия университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония; Университет на Източно Сараево, Требине, Р Сръбска, реализирани по съвместен проект с подкрепата на ФНИ на СУ, създадени в рамките на проект „Арт инициативи 2020“.  Творбите интерпретират древния символ дървото на живота в съвременен контекст.

Графични трансформации. Българска и нидерландска графика и арт книга

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Графични трансформации. Българска и нидерландска графика и арт книга (книга каталог)

Автор:Снежина Бисерова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5088-0

Година: 2020

В поредица от изложби в рамките на форума “Графични трансформации” се изследват най-актуалните тенденции в съвременното графично изкуство. Включени са дигиталните технологии едновременно и в съпоставка с резултатите от учебния процес, и от творческата практика на преподаватели, студенти и докторанти от Софийския университет, от НХА, както и от водещи висши художествени училища в Канада, Нидерландия, Полша, Хърватия.

Форум „Художествено образование и култура“

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Форум „Художествено образование и култура“

Автор: Добрин Атанасов

Издателство: АЛОС

 ISBN: 978-619-90315-9-9

Година: 2019

Изданието отразява представените доклади в проведения през 2018 г. дискусионен форум „Художествено образование и култура“. Фокусът е към специализираното средно образование в областта на визуалните изкуства и занаятите. Форумът дискутира теми, свързани с актуалното състояние, предизвикателствата и възможните посоки за развитие на сектора. Крайната цел е на базата на представените гледни точки и проведените дискусии да се изведе цялостна визия за  професионалното образование по изкуства и занаяти в България, която да послужи като основа за обосновани политики и стратегии за развитие в сферата.

Темите, засегнати в изданието, са свързани с ролята на училищата по изкуствата за запазване на нематериалното културно наследство и за развитието на регионите; реалното състояние, потенциала за развитие и актуалните заплахи и предизвикателства пред професионалното образование по изкуства и занаяти.

100 години Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: 100 години Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“

Автори: Добрин Атанасов, Орфей Миндов

Издателство: АЛОС

ISBN: 978-619-91499-2-8

Година: 2020

Книгата се издава по повод стогодишния юбилей на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в гр. Трявна. Съдържа набор от статии, свързани с ролята и мястото на тревненското художествено училище в развитието на специализираното художествено образование и визуалната и пластична култура в България. В изданието е включен изключително богат визуален материал, който отразява историческото развитие и актуалното състояние на обучението в специалностите „Интериорен дизайн“, „Иконопис“ и „Художествена дърворезба“.