Работа в диагностичен екип в приобщаваща образователна среда: Неформално поведенческо диагностично оценяване

Заглавие: Работа в диагностичен екип в приобщаваща образователна среда: Неформално поведенческо диагностично оценяване

Автор:  Диана Игнатова

Издателство: ИК “Феномен“

ISBN: 978-954-549-145-0

Година: 2020

Книгата е опит за конструиране на методология на процеса на диагностично оценяване в условията на приобщаваща образователна среда. Поставена е на обсъждане контекстната рамка, в която се осъществява този процес. Представена е технологията на реализиране на комплексното диагностично оценяване в условията на екип за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците. Основна тема в изложението е неформалното поведенческо диагностично оценяване като ефективен фактор за оценка на деца с различен потенциал на възможности в условията на масовата класна стая. Разгледани са класически и алтернативни методи за неформално поведенческо оценяване. В изданието е поставен акцент върху оценката на ефективността на специализираното образователно и терапевтично въздействие. Предложен е авторски проект на карта за мониторинг на индивидуалния план за подкрепа и личностно развитие. Подлага се на обсъждане процесът на супервизия като неделима част от дейността на специалистите в процеса на диагностично оценяване, а също и като стратегия за оценка на ефективността на специализираното въздействие.

В приложението са изведени авторски и модифицирани варианти на анкети, въпросници, чек листове и други инструменти за диагностична оценка, които ще бъдат в помощ на специалистите в практиката.