Специфични нарушения на четенето: Диагностично оценяване

Заглавие: Специфични нарушения на четенето: Диагностично оценяване

 Автор: Диана Игнатова

Издателство: ИК “Феномен“

ISBN: 978-954-549-089-7

Година: 2010

Обект на проучване в книгата е процесът на ранна идентификация на деца със специфични нарушения на четенето. Изложението е структурирано в три части.

В първа глава са разгледани някои методологически аспекти на психолого-педагогическата диагностика като база за планиране и реализиране на диагностичния процес.

Втора глава поставя на обсъждане основните детерминанти в процеса на диагностично оценяване на специфичните нарушения на четенето. С цел оформяне на набор от диагностични признаци с прогностична стойност са разгледани някои рискови фактори и значими диагностични маркери, както и корелациите им с процесите на четенето. В трета глава е представен лонгитюден проект за ранна идентификация на деца със специфични нарушения на четенето в предучилищна възраст. Включени са дизайн на тестова батерия за диагностична оценка и въпросници за учители и родители, които имат за цел да предоставят информация относно успеваемостта и социалното функциониране на детето през първата година от престоя му в училище.