Четене и специфичните му нарушения: Теоретични аспекти и социални перспективи

Заглавие: Четене и специфичните му нарушения: Теоретични аспекти и социални перспективи

 Автор: Диана Игнатова

Издателство: Парадигма

ISBN: 978-954-326-098-0

Година: 2009

 Книгата представя критичен анализ на съвременни литературни източници по проблемите на четенето. Разгледани са основни морфофункционални, познавателни и лингвистични аспекти с общотеоретичен характер. Основна цел е да се насочи вниманието към сложността и уникалността на процеса на овладяване на четенето. Във връзка с това се поставят на обсъждане специфичните нарушения на четенето, които се проявяват като особени трудности в обучението при някои деца в условията на образователната среда. Представени са данни за честотата на разпространението им в световен мащаб. Разгледани са основните подходи за идентификацията им. Очертани са параметрите на образователните реалности, като е поставен акцент върху някои особености при структурирането на  учебната среда за децата със специфични нарушения на четенето.