Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст

Заглавие: Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Издателство: Стено

ISBN: 978-619-241-199-2

Година: 2022

Монографията разглежда в дълбочина етопатогенезата на говорните нарушения в детска възраст, като предлага съпоставителен и критичен анализ на клиничната им картина. Тяхното сравнение стъпва на описанието на етапите на типичното говорно развитие, представено през призмата на неговите анатомо-физиологични, неврофизиологични, невролингвистични и психолингвистични аспекти. За пръв път в монография по логопедия на български език се систематизират методите за скрининг и диагностика на говорните нарушения от гледна точка на приликите и разликите в начина на оценка, съдържанието и процедурите, както и психометричните показатели, които трябва да покрият. Представя се в завършен вид стандартизираната авторска батерия Тест за орални моторни способности (ТОМС). Книгата може да се използва успешно в теоретичната подготовка на различни университетски курсове по логопедия, насочени към логопедичната диагностика при говорни нарушения и към методологията на научните изследвания.