Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия

Заглавие: Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3988-5

Година: 2015

Книгата разкрива позицията на автора относно необходимостта от унифицирана и стандартизирана документация за логопедичната практика в условията на преход на логопедията към сферата на общественото здраве. В основната част на помагалото са включени бланки и формуляри, предназначени да подпомогнат практическото обучение на студентите по логопедия, както и да улеснят диагностичната и терапевтичната работа на начинаещите практици. Преди всеки формуляр е представено съдържанието му и някои указания за приложение. Формулярите представят собственото виждане на автора за начина на структуриране и графичното представяне на логопедичната диагностика. Някои формуляри се представят за пръв път (личен картон, карта за първичен преглед), а други представляват структурна модификация на нормативно изискваните към момента от логопедите протоколи. Включени са и адаптирани материали от опита на западната логопедия, както и анкети за родители и учители. Включен е и протокол за снемане на анамнеза. Много подробно са разработени протоколите за оценка на говорната функция, като някои от тях са придружени от приложен помощен картинков и лингвистичен материал. В заключителните бележки са изложени авторските виждания за някои въпроси в сферата на професионалната етика.