Детска невропсихология

Заглавие: Детска невропсихология

Автор: Нели Василева

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-0744-00-1

Година: 2018

Монографията е резултат от дългогодишни научни търсения и изследвания  на автора в областта на детската невропсихология и представя подробен преглед на теоретичните и практическите аспекти на този особено актуален  и слабо познат у нас дял на невропсихологията. 

Специално внимание се отделя на невропсихологията на индивидуалните  различия, нейното значение за определяне на вариантите на типичното детско развитие и идентифициране на категорията „деца в риск от  нарушения в ученето“.

Централно място в книгата заема анализът на неврофизиологичната  организация и ранната онтогенеза на основните групи висши психични  функции – гнозисни, праксисни, езикови, емоционални. Същият е  допълнен от подробно представяне на различни модели за  невропсихологична диагностика и невропсихологично ориентирана  терапия в рамките на детската невропсихология. 

Книгата е предназначена за студенти по логопедия, психология и специална  педагогика, а така също за докторанти и медицински специалисти в  областта на детското здраве.