Актуални проблеми на дидактиката на математиката в началните класове

Заглавие: Актуални проблеми на дидактиката на математиката в началните класове

 Автор: Габриела Кирова

Издателство: ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ

ISBN 978-954-8846-65-3/ COBISS.BG-ID 47920136

Година: 2021

Книгата е посветена на важните теми от дидактиката на математиката в началните класове. В нея детайлно са разработени основните въпроси на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен в съответствие с актуалните учебни програми по математика за І, ІІ, ІІІ и ІV клас. При всяка тема специално място е отделено на допусканите методически грешки в практиката на началните учители.

По повечето от темите са поместени авторски изследвания като: изследване на резултатите от обучението по математика в края на първи клас; методика на формиране на понятия за числата до 10 в първи клас (сравнително изследване на деветте актуални учебника по математика) и мн.др.

В книгата са включени над 50 таблици, много диаграми, фигури и над 260 снимки.