Дидактични основи на технологичното обучение в началното училище

Заглавие: Дидактични основи на технологичното обучение в началното училище

Автор: Николай Цанев

Издателство: Веда Словена – ЖГ

ISBN: 978-954-884-655-4

Година: 2019

С тази книга се цели разширяване на кръга от представи за дидактичните основи на технологичното обучение в началното училище. Технологиите се развиват с невероятни темпове и дори близкото предвиждане на промените в нашия живот става невъзможно. Периодът на ранното училищно обучение има за основна задача да изгради грамотността и мисленето на учениците от позициите на науката, техниката и технологията. Новото учебно съдържание, обогатено с икономически и предприемачески понятия и дейности, е голямо предизвикателство за съвременното технологично обучение, осъществявано главно чрез предмета „Технологии и предприемачество“. Основно предимство на технологията и технологичното обучение е интердисциплинарността.  Книгата е резултат от опита и практиката в областта на подготовката на студентите, бъдещи начални учители. Осъществявайки подготовката на децата в училище, трябва да даваме отговори на такива ключови за ежедневието ни въпроси като: как технологията функционира в ежедневието на хората, как технологиите създават нови технологии, произвеждат продукти и услуги, как хората използват технологиите, за да посрещнат своите човешки нужди и желания, как оценяват въздействието на технологиите върху себе си, околната среда и културата.

Обучаваща мултимедия за изучаването на таблично умножение и деление

Заглавие: Обучаваща мултимедия за изучаването на таблично умножение и деление

Автор: Любка Алексиева

Издателство: ИК „Рива“ АД

ISBN: 978-954-320-663-6

Година: 2019

В книгата се изследват дидактическите възможности на обучаващата мултимедия за усъвършенстване на обучението по математика на второкласниците в областта на табличното умножение и деление. Извеждат се теоретичните и практическите основи на мултимедийното учене, както и педагогическите характеристики на обучаващата мултимедия, като е поставен акцент върху принципите на проектирането ѝ. Експериментално е изследвана ефективността на приложението на обучаващата мултимедия и на базата на емпиричното проучване и теоретичния обзор е предложен авторски модел за изучаване на таблично умножение и деление с помощта на обучаваща мултимедия. Този модел може да послужи както за усъвършенстване на педагогическата практика, така и за основа на бъдещи изследвания в областта на мултимедийното обучение по математика.

Електронни ресурси в обучението в началните класове

Заглавие: Електронни ресурси в обучението в началните класове

Автор: Любка Алексиева

Издателство: ИК „Рива“ АД

ISBN: 978-954-320-664-3

Година: 2019

Книгата е посветена на актуалната проблематика за използването на електронни ресурси в обучението в началното училище и в частност – в обучението по математика. На основата на широк теоретичен обзор са изведени подходи към различни класификации на електронните ресурси, разгледани са практиките при използването на е-ресурси в обучението в началните класове и е предложен авторски компетентностен модел на началните учители за ефективно използване на е-ресурси. Във фокуса на емпиричното изследване са нагласите, опитът и компетентностите на началните учители за работа с електронни ресурси.

Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище

Заглавие: Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище

Автор: Илиана Мирчева

Издателство:  Веда Словена – ЖГ

ISBN:  978-954-8846-19-6

Година: 2013

Книгата прави опит да отговори на някои от въпросите, засягащи същността на отвореното обучение и възможностите, които то създава за реализиране на диференциация в обучението в началното училище, посветено на учебните предмети, насочени към запознаването на учениците с околната среда. Трудът е разделен на две части. В първата част са представени теоретичните аспекти на поставения проблем, като е разгледано понятието диференциация в обучението. Направена е характеристика на отвореното обучение като контрапункт на затвореното, на центрираното около учителя обучение. Описани са разнообразните форми на отворено обучение и възможностите, които те предоставят за осъществяването на диференциация в обучението.

Във втората част са включени резултати от собствени емпирични изследвания на автора. Описани са данни от констатиращо изследване, проведено в България и в Германия, относно предимствата и проблемите при организирането на фронталното и на отвореното обучение. Представени и анализирани са резултатите от собствени експериментални изследвания, в чиято основа стои използването на форми на отворено обучение при запознаване на учениците от началното училище с природата и със социалната среда.

В заключение се търси отговор на въпроса за предимствата и недостатъците на фронталното обучение, за позитивните акценти при използването на формите на отвореното обучение. Предлага се разумно съчетаване на предимствата на тези два полюса в обучението с цел повишаването на ефективността на учебния процес в началното училище.

Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малки деца. Ръководство за детски учители

Заглавие: Ключови аспекти на STEM в етапа на ранното детско образование и включването на родителите на малки деца. Ръководство за детски учители

Автори: Илиана Мирчева, Снежана Радева и др.

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN:978-954-07-5023-1; 978-954-07-5160-3

Година: 2020

Ръководството е предназначено за ориентир при изграждането на визия за европейско STEM образование за учители, както и да послужи като основен ресурс за професионално развитие. Състои се от 15 глави и съдържа определение за STEM, идеи за изграждане на положителна STEM самоефикасност и идентичност, указания за ефективно прилагане на STEM, варианти за оценка на STEM дейности, стратегии за участие на родителите в STEM образованието и др. Всяка глава включва теоретични обяснения на концепциите на STEM, както и предложения и съвети за интегриране на тези теоретични концепции в практиката на преподавателите.

Книгата ще бъде в помощ на детските учители, изследователите на образованието в ранна детска възраст и стажант-учителите да изградят теоретична рамка на STEM през европейска перспектива. Може да се използва от тези, които искат да създадат по-стабилна основа на STEM образованието на равнище детска градина, като им осигурява както теоретична, така и педагогическа рамка за STEM.

Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда

Заглавие: Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда

Автори: Илиана Мирчева, Елена Джамбазова

Издателство: Веда Словена – ЖГ

ISBN 978-954-8510-99-8

ISSN 954-8510-99-5

Година: 2012

Книгата представя различни дидактически и възпитателни измерения на контакта на детето с природата. Трудът е разработен в две части.

В първата част (автор проф. д-р Илиана Мирчева) е разгледано отношението на малките ученици към природата. Описани са модерни идеи и основни акценти на екологичното образование и възпитание в световен мащаб. Представени са съвременни концепции, форми и методи за запознаване на учениците с околната среда, като за целта са предложени разнообразни методически варианти. Обоснована е необходимостта от осъществяване на синхрон между детския опит и преживяванията сред природата, природонаучната информация и изследователските методи за постигането на ефективност в обучението в началното училище.

Втората част (автор проф. д-р Елена Джамбазова) е посветена на здравно-хигиенните аспекти на заниманията сред природата. Проследена е документацията, регламентираща такива занимания в българското начално училище. Подробно са обхванати въпросите за приложението на различните видове двигателни дейности – от гледна точка на техниката на движенията, методиката, организацията, допусканите грешки. Описани са 54 примерни игри с подробни указания за предназначението им, необходимата подготовка и организация, методическите изисквания, възможните грешки и проблеми при провеждането им.

STEM дейности за деца в ранна детска възраст с участието на родителите. Ръководство за детски учители

Заглавие: STEM дейности за деца в ранна детска възраст с участието на родителите. Ръководство за детски учители

Автори: Илиана Мирчева, Любка Алексиева, Снежана Радева и др.

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5300-3

ISBN 978-954-07-5306-5 – pdf

Книгата е написана в рамките на проект Еразъм+. Проектът е осъществен чрез партньорството на осем институции от пет държави –  Университета Къръккале, Турция; Университета „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг, Германия; Центъра за изследвания в областта на науката и математиката CRECIM от Университета в Барселона и общинската детска градина La Sínia  за деца в предучилищна възраст в Испания; Южнодатския университет в Одензе, Дания; Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България; Научната асоциация по STEАM образование в Турция и детската градина Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı за деца в предучилищна възраст в Турция. Настоящата книга е разработена благодарение на усилията на всички партньори от различни култури и в различен контекст, което отразява европейската перспектива, свързана със STEM образованието в ранна детска възраст.

В изданието се представени 32 STEM дейности, обогатени с възможни стратегии за включване на родителите. Всеки партньор участва с четири STEM дейности, отразяващи опита на страната и авторските идеи относно образованието в ранна детска възраст, свързани със STEM. В началото на книгата е поместена таблица, която може да се използва като указател за учителите с кратка информация относно наименованието на съответната дейност, същността й (например научни понятия, математически понятия и др.), ключови думи, свързани с дейността и за каква възрастова група тя е предназначена. Освен това всяка глава започва с обяснение относно разбирането на всеки партньор от съответната държава за STEM образованието и как подготвените дейности се очаква да допринесат за развитието на STEM образованието в ранна детска възраст.

Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. “Joy to Learn”

Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. “Joy to Learn”

Iliana Mirtschewa (Ed.)

2015

Sofia: Farrago

The book Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. “Joy to learn” presents the results of an international project “Joy to Learn” with participants from Bulgaria, Germany, Japan, Spain, Poland, Romania and the USA. The research focuses on joyful and happy situations for students connected to learning in school. It is important to obtain information on the thoughts, feelings, needs, desires, and the fears of the children. This would enable to promote the improvement of the learning process in terms of the student.

Работа по проекти в обучението по математика в началните класове

Заглавие: Работа по проекти в обучението по математика в началните класове

 Автор: Габриела Кирова

Издателство: Авангард Прима

ISBN: 978-619-239-495-0

Година: 2020

В книгата е представен теоретичен анализ и са проследени възгледите на български и чуждестранни педагози за същността, мястото и значението на проектното обучение и в частност – работата по проекти с ученици от началните класове. Формулирани са основните цели на работата по проекти в обучението по математика и видовете проекти според тяхната продължителност. Посочени са стъпките (етапите) в работата по един проект по математика.

Изданието включва разработки на 11 проекта за І, ІІ, ІІІ и ІV клас, които са авторски. Те са опитно апробирани в реален учебен процес. Проектите варират от тематични уроци (за първи и за втори клас) по теми от непреходни приказки и романи за деца, през проектите „Математически пъзели за втори клас“ и „Празник на числото 100“ за втори клас, „Математически речник“ – за трети и за четвърти клас, „Стаята на тайните“ – за трети клас, до подходящите за четвърти клас проекти „София – столица на България“, „Математика от света на футбола“, „Европа в числа“ и „Математика в света около нас“,  “Европа – нашият дом“.

Проектите са описани детайлно и могат да бъдат приложени с ученици от началните класове. Книгата съдържа богат снимков материал.

Примерните разработки на проекти на авторката могат да послужат за основа и да бъдат преобразувани или обогатени според вижданията на началните учители или студентите, които ги реализират със своите ученици.

Обучението на студенти – бъдещи начални учители, за работа с текстови задачи по математика

Заглавие: Обучението на студенти – бъдещи начални учители, за работа с текстови задачи по математика

Автор: Габриела Кирова

Издателство: ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ

ISBN: 978-954-8846-68-4

Година: 2021

Монографичен труд е посветен на проблема за подготовката на студенти – бъдещи начални учители, за методически правилна работа по формирането у учениците от началните класове на компетентност за решаване на текстови задачи.

В изданието е представен анализ на наблюдавани 80 урока по математика в начални класове от гр. София в периода 2010–2016 г. с изведени резултати и очертани типични грешки, допускани от действащи начални учители при работа с текстови задачи.

Включен е дидактически модел за работа с текстови задачи в опитното обучение за работа с текстови задачи в началните класове с три компонента: теоретична подготовка, методическа разработка на 859 текстови задачи и творчески упражнения в учебниците по математика на издателство КЛЕТ България, марка Анубис; авторски модели за онагледяване на различните видове текстови задачи (70 модела).

Освен това е даден анализ на резултатите от опитното обучение със студенти – бъдещи начални учители, включващ профила на обхванатите в изследването участници; изследване на нагласите и отношението на участниците в опитното обучение относно текстовите задачи като елемент на математическото учебно съдържание; изследване на придобитата компетентност за методически коректна работа с текстови задачи по математика с ученици от І – ІV клас; нагласи на изследваните лица за реализация в професията начален учител и самооценка на професионалната компетентност за обучение на ученици от началните класове в решаване на  текстови задачи.

Книгата е онагледена с диаграми, таблици и схеми.