Обучението на студенти – бъдещи начални учители, за работа с текстови задачи по математика

Заглавие: Обучението на студенти – бъдещи начални учители, за работа с текстови задачи по математика

Автор: Габриела Кирова

Издателство: ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ

ISBN: 978-954-8846-68-4

Година: 2021

Монографичен труд е посветен на проблема за подготовката на студенти – бъдещи начални учители, за методически правилна работа по формирането у учениците от началните класове на компетентност за решаване на текстови задачи.

В изданието е представен анализ на наблюдавани 80 урока по математика в начални класове от гр. София в периода 2010–2016 г. с изведени резултати и очертани типични грешки, допускани от действащи начални учители при работа с текстови задачи.

Включен е дидактически модел за работа с текстови задачи в опитното обучение за работа с текстови задачи в началните класове с три компонента: теоретична подготовка, методическа разработка на 859 текстови задачи и творчески упражнения в учебниците по математика на издателство КЛЕТ България, марка Анубис; авторски модели за онагледяване на различните видове текстови задачи (70 модела).

Освен това е даден анализ на резултатите от опитното обучение със студенти – бъдещи начални учители, включващ профила на обхванатите в изследването участници; изследване на нагласите и отношението на участниците в опитното обучение относно текстовите задачи като елемент на математическото учебно съдържание; изследване на придобитата компетентност за методически коректна работа с текстови задачи по математика с ученици от І – ІV клас; нагласи на изследваните лица за реализация в професията начален учител и самооценка на професионалната компетентност за обучение на ученици от началните класове в решаване на  текстови задачи.

Книгата е онагледена с диаграми, таблици и схеми.