Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда

Заглавие: Докосване до природата. Активният контакт на детето от началното училище с природната среда

Автори: Илиана Мирчева, Елена Джамбазова

Издателство: Веда Словена – ЖГ

ISBN 978-954-8510-99-8

ISSN 954-8510-99-5

Година: 2012

Книгата представя различни дидактически и възпитателни измерения на контакта на детето с природата. Трудът е разработен в две части.

В първата част (автор проф. д-р Илиана Мирчева) е разгледано отношението на малките ученици към природата. Описани са модерни идеи и основни акценти на екологичното образование и възпитание в световен мащаб. Представени са съвременни концепции, форми и методи за запознаване на учениците с околната среда, като за целта са предложени разнообразни методически варианти. Обоснована е необходимостта от осъществяване на синхрон между детския опит и преживяванията сред природата, природонаучната информация и изследователските методи за постигането на ефективност в обучението в началното училище.

Втората част (автор проф. д-р Елена Джамбазова) е посветена на здравно-хигиенните аспекти на заниманията сред природата. Проследена е документацията, регламентираща такива занимания в българското начално училище. Подробно са обхванати въпросите за приложението на различните видове двигателни дейности – от гледна точка на техниката на движенията, методиката, организацията, допусканите грешки. Описани са 54 примерни игри с подробни указания за предназначението им, необходимата подготовка и организация, методическите изисквания, възможните грешки и проблеми при провеждането им.