Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище

Заглавие: Отворено обучение. Диференциация в обучението в началното училище

Автор: Илиана Мирчева

Издателство:  Веда Словена – ЖГ

ISBN:  978-954-8846-19-6

Година: 2013

Книгата прави опит да отговори на някои от въпросите, засягащи същността на отвореното обучение и възможностите, които то създава за реализиране на диференциация в обучението в началното училище, посветено на учебните предмети, насочени към запознаването на учениците с околната среда. Трудът е разделен на две части. В първата част са представени теоретичните аспекти на поставения проблем, като е разгледано понятието диференциация в обучението. Направена е характеристика на отвореното обучение като контрапункт на затвореното, на центрираното около учителя обучение. Описани са разнообразните форми на отворено обучение и възможностите, които те предоставят за осъществяването на диференциация в обучението.

Във втората част са включени резултати от собствени емпирични изследвания на автора. Описани са данни от констатиращо изследване, проведено в България и в Германия, относно предимствата и проблемите при организирането на фронталното и на отвореното обучение. Представени и анализирани са резултатите от собствени експериментални изследвания, в чиято основа стои използването на форми на отворено обучение при запознаване на учениците от началното училище с природата и със социалната среда.

В заключение се търси отговор на въпроса за предимствата и недостатъците на фронталното обучение, за позитивните акценти при използването на формите на отвореното обучение. Предлага се разумно съчетаване на предимствата на тези два полюса в обучението с цел повишаването на ефективността на учебния процес в началното училище.