Дидактични основи на технологичното обучение в началното училище

Заглавие: Дидактични основи на технологичното обучение в началното училище

Автор: Николай Цанев

Издателство: Веда Словена – ЖГ

ISBN: 978-954-884-655-4

Година: 2019

С тази книга се цели разширяване на кръга от представи за дидактичните основи на технологичното обучение в началното училище. Технологиите се развиват с невероятни темпове и дори близкото предвиждане на промените в нашия живот става невъзможно. Периодът на ранното училищно обучение има за основна задача да изгради грамотността и мисленето на учениците от позициите на науката, техниката и технологията. Новото учебно съдържание, обогатено с икономически и предприемачески понятия и дейности, е голямо предизвикателство за съвременното технологично обучение, осъществявано главно чрез предмета „Технологии и предприемачество“. Основно предимство на технологията и технологичното обучение е интердисциплинарността.  Книгата е резултат от опита и практиката в областта на подготовката на студентите, бъдещи начални учители. Осъществявайки подготовката на децата в училище, трябва да даваме отговори на такива ключови за ежедневието ни въпроси като: как технологията функционира в ежедневието на хората, как технологиите създават нови технологии, произвеждат продукти и услуги, как хората използват технологиите, за да посрещнат своите човешки нужди и желания, как оценяват въздействието на технологиите върху себе си, околната среда и културата.