Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст

Заглавие: Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст

Автори: Божидар Ангелов, Пенка Вълчева

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5161-0

Година: 2021

В книгата са разгледани основните методически въпроси на обучението по български език и литература в детската градина, които се изясняват в светлината на някои основни общолингвистични концепции, най-съществените от които са: за същността на езика и неговите функции, за диалектическата връзка между език и мислене и за разграничаването на понятията език и реч.

 Стремежът на авторите е да предложат на читателите обща методическа концепция за приложение на комуникативно-дейностния подход в обучението, който да отразява най-новите промени в държавния образователен стандарт и да е подчинен на принципа за системност и последователност на езиковия материал.

Съдържанието на книгата  е структурирано съобразно ядрата в образователно направление Български език и литература: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.  Работата по всяко едно от тях предлага както обстоен теоретичен анализ на специфичните особености в овладяването на езика и развитието на речта на децата в предучилищна възраст, така и методическа система, включваща традиционни и иновативни методи и похвати на обучение.

Книгата е предназначена студенти, учители и специалисти в областта на предучилищното образование, които се интересуват от проблемите на методиката на обучение по български език и литература в детската градина.