Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина

Заглавие: Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3548-1

Година: 2013

Mонографията разкрива потенциала на българските народни пословици и поговорки в качеството им на образователни средства при български деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в чужбина. На базата на идеята за съхраняване на родното в съвременния свят в книгата са очертани педагогически насоки в два различни, но взаимносвързани аспекта. Първият предлага тематично организиране на образователното съдържание по направление „Български език и литература“ при деца от подготвителна група около специално подбран набор пословици и поговорки, съобразен със спецификата на осмислянето им от деца-мигранти. В контекста на втория аспект, на базата на подходящи за възрастта буквално съответстващи български и гръцки пословици и поговорки, се цели интеркултурно образование на 6–8-годишни българчета, живеещи в Гърция.

Монографията:

  • представя съществуващите традиции по посока на използване на пословиците и поговорките като образователни средства в българската детска градина, както и на мястото им в действащите учебници за първи и втори клас на началното училище;
  • разкрива реалните и потенциални възможности на български деца, живеещи в чужбина, да осмислят иносказателността на народните пословици и поговорки, като извежда спецификата на процеса при двете възрастови групи – 6–7- и на 8–9-годишни деца;
  • очертава разликата в степента на интерпретиране на пословиците и поговорките при българските деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в Гърция, Словакия и Германия, като резултатите се анализират в сравнителен план с тези на техни връстници, които живеят в България;
  • предлага авторска програма по образователно направление „Български език и литература“ за подготвителна група на българските училища в чужбина, разработена около специален набор от целенасочено подбрани и подредени по степен на сложност пословици и поговорки;
  • показва как именно в качеството им на фолклорни словесни произведения, здраво свързани с историята на нашия народ, българските пословици и поговорки биха могли да се използват и като културни матрици, които в края на предучилищна възраст, първи и втори клас успешно да се прилагат в педагогическо взаимодействие, насочено към интеркултурно образование на българчетата, живеещи в съседна Гърция.

Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция

Заглавие: Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: КОНТЕКСТ

ISBN: 978-954-8361-26-2

Година: 2013

Кореспондирайки с основополагащите теоретични идеи, резултатите от проведеното изследване и предложената авторска програма в монографията „Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина“, програмно-методичната книга „Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция“ разглежда конкретната ситуация в Гърция по посока на образованието на българските деца-мигранти. Коментирани са някои интеграционни политики и практики в Гърция през призмата на съвременното интеркултурно образование в Европа. Обоснована е необходимостта от образователни средства за интеграция на българчета, живеещи в Гърция.  Предложена е авторска интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция, в която е заложен тематично структуриран набор от специално подбрани 47 на брой български народни пословици, поговорки и други фразеологизми, 41 от които са представени заедно с техните буквални или близки по смисъл съответствия на гръцки език. По този начин очакваните резултати по направление „Български език и литература“ при всеки отделен тематичен блок са планирани в пряка връзка с конкретните цели, свързани с интеркултурното образование на българчетата, живеещи в Гърция. Очертана е спецификата на педагогическото взаимодействие, целящо овладяване на български език и развитие на речта чрез пословици и поговорки, като същевременно са дадени конкретни педагогически насоки за използването на български и гръцки буквално съответстващи пословици и поговорки при деца от подготвителна група във връзка с интеркултурното им образование. С оглед на перспективата на развитие са маркирани някои възможности за използване на буквално съответстващите двойки български и гръцки пословици и поговорки в първи и втори клас. Разгледан е въпросът за диагностиката на постигнатите образователни резултати. Обоснован е потенциалът за някои други приложения на предложената интеркултурна образователна програма.

Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие

Заглавие: Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5015-6

Година: 2020

Монографията цели да разкрие в научнотеоретичен и приложен аспект значимата роля на индивидуализацията и диференциацията на педагогическото взаимодействие в детската градина, както и да обоснове потребността от разработването на концептуално-технологичен вариативно-динамичен образователен модел, отчитащ индивидуалните особености и потребности на децата и фокусиран към разширяване на възможностите за образователен напредък на всяко дете.

 В контекста на труда под индивидуализация се разбира концептуално-обусловена вариативно-динамична система от методи, похвати, средства и форми на групово педагогическо взаимодействие, целенасочено използвани в единен цялостен персонализиран подход, гарантиращ оптимална изява на потенциала на всяко дете и осигуряващ неговото емоционално благополучие и активно включване в педагогическото взаимодействие, при зачитане и уважение на всички останали деца в дадената детска група. В този дух диференциацията се разглежда като микрогрупов вариант на индивидуализация, при който децата динамично се подгрупират и прегрупират  на базата на техните особености и потребности  с фокус оптимално развитие на потенциала на всяко дете.

 В труда е аргументирана и потвърдена перспективността на активната, целесъобразна и многопосочна индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие именно в контекста на стимулирането на преживяванията и личностно значимия  практически опит. Доказана е и правопропорционалната връзка на образователния напредък на всяко дете с благополучието и активното му включване в групово педагогическо взаимодействие, отчитащо индивидуалните особености и потребности.

Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова

Заглавие: Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова

Съставител и научен редактор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-4407-0

Година: 2018

Юбилейният сборник „Децата и творчеството“ е посветен на 75-годишнината на проф. д-р Елена Русинова-Бахудейла – учен от световна класа, пионер на съвременното предучилищно образование у нас, всеотдаен учител и уникален човек.

Изданието е под научната редакция на проф. дн Розалина Енгелс-Критидис. В него с публикации участват: проф. д-р Елена Русинова, проф. д-р Димитър Гюров, проф. дн Божидар Ангелов, проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Нели Бояджиева, проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. дпн Виолета Борисова, доц. д-р Марина Пиронкова, проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, доц. д-р Лора Спиридонова, доц. д-р Николай Цанев, проф. д-р Катерина Караджова, доц. д-р Данка Щерева, доц. д-р Пенка Шапкова, ас. д-р Диана Андонова, гл. ас. д-р Христина Белева, проф. д-р Екатерина Софрониева, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Таня Казанджиева, проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, проф. д-р Eмилия Eвгениева, доц. д-р Галина Георгиева, доц. д-р Магдалена Стоянова, ас. д-р Гергана Минковска, д-р Антоанина Чернева, Вера Чолакова-Младенова, Димитринка Йотова, Галина Белинчева, Магдалена Уахиб Бахудейла, София Уахиб Бахудейла, доц. д-р Юлия Дончева, проф. д-р Елена Георгиева, Вера Чолакова-Младенова, Димитринка Йотова, Галина Белинчева, Иванка Харбалиева, Мария Каменова, Емилия Гоцова, проф. Одри Къртис, д-р Нектариос Стелакис и др.

Освен на проф. Русинова сборникът се посвещава и на две здраво вплетени в нейния професионален път годишнини: 130 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (основан през 1888 г.) и 70 години Световна организация по предучилищно образование ОМЕР (учредена през 1948 г.).

Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките

Заглавие: Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3314-2

Година: 2012

Очертала образователния капацитет на българските народни пословици и поговорки в качеството им на кратки клиширани знаци, назоваващи художественообразно житейски ситуации, настоящата монография цели да разкрие в научнотеоретичен и приложен аспект реалните и потенциалните възможности на децата от предучилищна възраст да осмислят иносказателността на пословиците и поговорките, като същевременно предлага технология на педагогическо взаимодействие за изграждането на умения за адекватното им интерпретиране, както и диагностичен инструментариум за определяне на тяхната степен на развитие у децата. Въпреки че в края на предучилищния период вече са налице част от психологическите предпоставки детето да осмисли някои метафорични структури, това много по-трудно би могло да стане без направляващата роля на учителя.

Фокусирана върху уменията за интерпретиране на иносказателността на

пословици и поговорки у деца от предучилищна възраст, монографията:

  • очертава традиционното място на пословиците и поговорките в детската градина;
  • извежда психолого-педагогическите предпоставки за възприемане и осмисляне на иносказателността на пословиците и поговорките от децата в края на предучилищната възраст;
  • обосновава значимостта на личния детски опит и неговата ситуационност като база за адекватното интерпретиране на иносказателността;
  • очертава същността на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословиците и поговорките;
  • предлага технология на педагогическо взаимодействие за изграждане на изследваните умения у деца от предучилищна възраст, като описва и прилага адекватен авторски диагностичен инструментариум. Чрез статистически средства авторът аргументира и доказва връзката на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословиците и поговорките с развитието на уменията за сравнение и със степента на развитие на абстрактното мислене. В монографията са представени и анализирани конкретни резултати от проведено емпирично психолого-педагогическо изследване, целящо диагностициране на изследваните умения у деца на 5–7 години.

Inclusive approaches to pedagogical interaction with 4 to 7 year-old children

Inclusive approaches to pedagogical interaction with 4 to 7 year-old children

Engels-Kritidis, R., Stathopoulou I., O. Filippou, D. Baila

Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2020

ISBN 978-954-07-5019-4

This book presents the essence of the doctoral dissertations of Ioanna Stathopoulou, Eugenia Filippou, and Dimitra Baila, which were supervised by Prof. Rozalina Engels-Kritidis, D.Sc. during the period 2015-2018 and successfully defended in 2019. Each of these dissertations represents its own contribution to the preschool pedagogy field by developing pedagogical techniques for preschool age children in different areas of educational content (mathematics, environment and literature) which, in the context of the domestic life, public kindergartens, or the first class of primary school, sets its own parallel focus on a specific group of children with special educational needs. The main common thread in the three dissertations’ contributions is the approach to the subject matter mainly in the aspect of looking for common elements, rather than differences, between children with special educational needs and children with typical development – an approach that is completely within the spirit of modern conceptual understanding of inclusive education.

Contemporary Aspects of Preschool Education in Bulgaria. Revised second edition with additions and updates

Contemporary Aspects of Preschool Education in Bulgaria. Revised second edition with additions and updates

Engels-Kritidis, R.

Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2020

ISBN 978-954-07-5025-5

This monograph consists of seven chapters united under the common goal of underlining some key fields of the contemporary preschool education in Bulgaria, in accordance with the author’s perception and experience. Each chapter is based on the author’s research; the first and fifth chapters rely on researching literature sources and/or official statistical data, while for the rest of the publication the scientific analysis and conclusions are based on application of various research methods – analysis of essays by students in Bulgaria (chapter 2), psychological-pedagogical experiment in Bulgarian kindergartens (chapters 3 and 6), long-term pedagogical observations of the author in Bulgarian preschool educational institutions in the country (chapter 4) and abroad (chapter 7). Prof. Rozalina Engels-Kritidis, DSc. is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, leading academic courses on several disciplines: Basis and theory of preschool education, Research methods in preschool education, Language acquisition and speech development in early years, Intercultural competence of teachers, Child in the allegory world of proverbs and sayings, and others. She has been a visiting scholar and/or a lecturer at a number of universities and institutions across Europe, including University of Cambridge (UK), Anglia Ruskin University in Chelmsford (UK), National & Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Patras (Greece), Central European University in Budapest (Hungary), Catholic University of Leuven (Belgium), Comenius University in Bratislava (Slovakia), Municipality of Sundsvall in Sweden, and German Youth Institute in Munich (Germany). She is an active member of OMEP Bulgaria.

Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х век до Освобождението)

Заглавие: Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х век до Освобождението)

Автор: Милка Терзийска

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-2885-8

Година: 2009

Монографията представлява обстойно проучване на вековната книжовна и просветна дейност на един от най-значимите центрове на българщината – Рилския манастир. Целта е „да се проследи непрекъснатостта и приемствеността в развитието на тази дейност, да се изяснят нейните педагогически измерения и да се открои значението й за развитието на образованието и педагогическата мисъл в България”. Изследването се основава на широк спектър източници – ръкописи и архивни материали, публикувани документи, сведения във възрожденския печат.

Книгата включва и списък на рилските метоси и таксидиоти през ХVІІІ и ХІХ в., както и речник на специфични термини, характерни за богослужебната литература.

Представена е книжовно-просветната дейност на манастира от основаването му през X в. до началото на Българското възраждане. Поставен е акцент върху просветната школа на св. Иван Рилски и изследването на книжовната продукция и педагогическите идеи на видните книжовници Владислав Граматик, Мардарий Рилски и др., както и на състоянието и развитието на манастирското училище, ръководено през 40-те години на XIX в. от Неофит Рилски, и на учителската дейност на рилските духовници-таксидиоти.

Откликвайки на обществените потребности, манастирът със своята дейност за разпространение на писмеността играе важна роля в Българското възраждане и допринася за утвърждаване на възрожденския възпитателен идеал и разпространението на грамотността и образованието сред всички слоеве на населението. С тази своя дейност той изиграва ролята на мост между отделните епохи и поколения, мощна крепост в „държавата на духа“, съхранила българския дух и култура.

Информационните революции и образованието. Част ІІ. ХІХ–ХХІ век

Заглавие: Информационните революции и образованието. Част ІІ. ХІХ–ХХІ век

Автор: Милка Терзийска

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4968-6

Година: 2020

Втората част на монографията „Информационните революции и образованието“ изследва въпросите, поставени в първата част, в   периода ХІХ – ХХІ век. Книгата е посветена на четвъртата, петата и шестата информационна революция.

Проследени са развитието, акцентите и преходът между информационните революции –изобретяването и разпространението на новите средства за информационна комуникация след откритието на електричеството (телеграфа, телефона, радиото и телевизията), ерата на електрониката, на електронната изчислителна техника, появата на персоналния компютър, създаването на мрежите от връзки и телекомуникации.

За целите на изследването, което има интердисциплинарен характер, са използвани източници от различни области на науката (история, история на педагогиката и образованието, история на книгата, педагогика, философия, психология, социология, информатика, икономика и др.) – както традиционни, така и електронни.

Информационните революции и образованието. Част 1. От Древността до ХVІІІ в.

Заглавие: Информационните революции и образованието. Част 1. От Древността до ХVІІІ в.

 Автор: Милка Терзийска

Издателство: Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4704-0

Година: 2019

Изследването има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество, тяхната взаимна връзка и зависимост, без да пренебрегва и ролята на материалните условия в развитието на историята. Без да има претенции за изчерпателност, на основата на фактологичния материал, свързан с информационните революции и образованието, авторът не се опитва да направи пълен обзор на образованието през разглежданите исторически епохи, а по-скоро да очертае тенденциите в тяхната взаимовръзка и зависимост.

Очертани са три информационни революции във връзка със състоянието на образованието в съответната историческа епоха – възникването на езика и речта, появата на писмеността, изобретяването на книгопечатането.

За целите на изследването, което има интердисциплинарен характер, са използвани източници от различни области на науката (история, история на педагогиката и образованието, история на книгата, история на библиотеките, педагогика, философия, психология, информатика, икономика, археология, лингвистика и др.) – както традиционни, така и електронни.