Качество на институционалното образование и кариерното развитие на педагога

Заглавие: Качество на институционалното образование и кариерното развитие на педагога

Автори: Весела Гюрова, Николай Цанев, Любен Витанов, Илиана Мирчева, Татяна Борисова, Славка Ненова, Вероника Вълканова, Анна Георгиева, Илиана Симеонова, Людмила Зафирова, Любка Алексиева

Издателство: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

ISBN: 978-954-07-3626-6

Година: 2014

Книгата е разработена от екип по изследователски проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по проект BG05512PО001-3.1.03-0001 с конкретен бенефициент МОН.

В третия модул на проектното изследване се систематизират компетенциите за предприемачество и началото на икономическите умения. Дигиталните компетенции и медийната култура се интерпретират в игровата комуникация в чуждоезикова среда в началното училище и в детската градина. Комуникацията се изяснява в условията на екипност чрез игрово-образователните технологии в детската градина и в началното училище при използването на интерактивна дъска и дигитална анимация. Представя се социалнопедагогически тренинг за мониторинг, еволюция и качество.  Кооперирането с партньори и анимацията водят до емоционалност и преодоляването на конфликти. Характеризират се ключовите процеси за качествено образование на деца и ученици и значението на управлението на бюджета и кариерното израстване на педагога.