Децата и медиите

Заглавие: Децата и медиите

Съставител и научен редактор: Данаил Данов

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-074394-3

Година: 2018

Книгата е под съставителството и научната редакция на Данаил Данов и представя материали от Международната научно-практическа конференция “Децата и медиите”, организирана съвместно от СУ “Св. Климент Охридски” и Държавната агенция за закрила на детето. Включените статии са организирани в три раздела, проследяващи подробно три основни аспекта – обект на работата на конференцията – а именно педагогическите, правните и етичните. Формирането и развитието на (мулти)медийната грамотност като ключов елемент на педагогическите аспекти в динамиката на отношенията деца – медии е в центъра на вниманието на Д. Данов, който в студията “Медийна педагогика и (мулти)медийна грамотност” защитава идеята медийната грамотност да се превърне в основна цел на медийната педагогика, като средство за формиране на дигиталното гражданство.